Δ.Ε.Υ.Α.Ν.GR

Category : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

admin
Βασικές έννοιες της ΥΑΕ Ορισμένες βασικές έννοιες σε θέματα ΥΑΕ είναι οι ακόλουθες: Πηγή κινδύνου (ή παράγοντας κινδύνου): είναι η κατάσταση ή η ενέργεια με πιθανότητα πρόκλησης βλάβης από...