"Προμήθεια Χλωρίου" - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

"Προμήθεια Χλωρίου" - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Εκτύπωση E-mail

Άρθρο 1
Αντικείμενο της ΕΣΥ είναι η διατύπωση των ειδικών όρων εκείνων με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους της ΓΣΥ και τα στοιχεία της μελέτης από τη ΔΕΥΑΝ θα γίνει η παραπάνω προμήθεια .

Άρθρο 2
Η Διάρκεια της Σύμβασης θα είναι δεκαοκτώ(18) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων, όποιο συντελεστεί πρώτο.
Η ΔΕΥΑΝ διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τον προϋπολογισμό της προμήθειας κατά 25% ή να αυξήσει τον προϋπολογισμό κατά 25% της συμβατικής δαπάνης ανάλογα με τις ανάγκες της και μετά από έγγραφη γνωστοποίηση στον ανάδοχο.
Η παράδοση του χλωρίου θα γίνεται σταδιακά, μετά από εγγραφή αίτηση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και σύμφωνα με τις ανάγκες της και τον κάτωθι πίνακα θέσεων διανομής των χημικών, σε δεξαμενές του 1m3, και σε ποσότητες από 1m3 έως 4m3 ανάλογα με τις ανάγκες των παρακάτω σημείων χλωρίωσης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες που θα του ζητηθούν σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την παραγγελία στις εργάσιμες μέρες και ώρες του προσωπικού (7:30 - 15:00) και να εφαρμόζει τους απαραίτητους κανονισμούς ασφαλείας που ορίζει η κείμενη νομοθεσία για το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις, κατά την μεταφορά και παράδοση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση θα προηγείται έλεγχος της περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο (12%-13%), με δέσμευση του αναδόχου για την αναστολή της ολικής παραγγελίας σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω ορίων.
Την ημέρα της παραλαβής και όχι αργότερα από τις 13:00, το όχημα μεταφοράς με το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Εκεί θα παραδίδει το αντίγραφο του δελτίου παραγγελίας, παραλαβής και το πιστοποιητικό ποιότητας, θα λαμβάνονται δείγματα, για τον ποιοτικό έλεγχο, από τον υπεύθυνο υπάλληλο του αρμόδιου γραφείου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και με ευθύνη του θα αποστέλλονται στο εργαστήριο της.

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

Α/Α ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ NaOCl
1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑΣ Χ
2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ * Χ
3 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Χ
4 Ε.Ε.Λ. ΤΟΛΟΥ Χ
5 ΔΕ ΜΙΔΕΑΣ Χ

*ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΥΤΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4

Επί πλέον, σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν αιτήσεως μέσω FAX, o προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την απαραίτητη ποσότητα επί τόπου των θέσεων διανομής το αργότερο σε χρονικό διάστημα δύο (2) ωρών από την αποστολή του FAX.

Άρθρο 3
Η εγγύηση για την καλή εκτέλεση της προμήθειας ορίζεται σε 5% επί της σύμβασης της προμήθειας, για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση αυτής. Συνιστάται δε σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή σε μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άρθρο 4
Ο εργοδότης θα κάνει χρήση του δικαιώματος ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου κάθε τμηματικής παραλαβής της προμήθειας.

Άρθρο 5
Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως κατά την εκτέλεση της προμήθειας λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχημάτων , για τα οποία θα ευθύνεται ο ίδιος καθ’ ολοκληρία απαλλασσομένου του εργοδότη. Επίσης ο ανάδοχος ευθύνεται μονομερώς για κάθε βλάβη στο προσωπικό του και σε τρίτους .

Άρθρο 6
Η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της διακήρυξης , του Ν. 4412/2016.


Copyright © 2017 - Δ.Ε.Υ.Α.Ν. | Κατασκευή ιστοσελίδας: Kinisis Web & Tourism