ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εκτύπωση E-mail

«ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ν.-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ-ΑΜΑΡΙΑΝΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 680.000 ευρώ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

  1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
    Συντονιστής σε θέματα ασφάλειας και υγείας δεν έχει οριστεί ακόμη. Στη φάση της οργάνωσης, που βρίσκεται σήμερα το έργο, στο ρόλο του συντονιστή είναι ο Διευθυντής του Εργοταξίου, μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας οργανώνουν και συντονίζουν το Θέμα υγιεινής και ασφάλειας. Με το ξεκίνημα των εργασιών θα κοινοποιηθεί στην επιβλέπουσα Υπηρεσία ο ορισμός του συντονιστή ασφαλείας.

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η διοίκηση της εργολαβίας εξουσιοδοτεί υπευθύνους με ποικίλες εξουσίες και καθήκοντα, προς αποφυγή οποιουδήποτε εργατικού ατυχήματος.
Ο Τεχνικός ασφαλείας του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα προς ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας και τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Το οργανόγραμμα του τμήματος Ασφάλειας και Υγιεινής του Εργοταξίου ορίζει θέσεις και αρμοδιότητες όπως φαίνεται παρακάτω:

Στιγμιότυπο 2019 03 30 10.49.23 μμ

Ο Μηχανικός ασφαλείας ενημερώνει μέσω του Διευθυντή Εργοταξίου, τον Διευθυντή Έργου όσον αφορά στην ασφάλεια και τα μέτρα Ασφαλείας που θα ληφθούν.

Αν αυτά τα μέτρα απαιτούν αλλαγές, τότε ο διευθυντής Έργου θα πρέπει να ενημερωθεί και να εγκρίνει την αλλαγή και τα μέτρα. Εντούτοις, η ύστατη ευθύνη καταλογίζεται στον Διευθυντή Έργου.

3. ΣΤΟΧΟΙ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
Ο αντικειμενικός σκοπός της εργολαβίας είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς ατυχήματα ή επιπτώσεις στην υγεία κανενός, και να αποτρέψει οποιοδήποτε συμβάν το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση ή έμμεση ζημιά σε οποιοδήποτε ακίνητο, καθυστέρηση ή απρόβλεπτη διακοπή σε οποιαδήποτε διαδικασία, υπηρεσία ή λειτουργία που θα μπορούσαν να βλάψουν την αποτελεσματικότητα ή το καλό όνομά της.
Η Εργολαβία αναμένει κάποια παρόμοια αντιμετώπιση από τους υπεργολάβους. Επίσης θα διασφαλίσει ότι θα γίνουν προβλέψεις για να επισημανθούν οι πιθανοί κίνδυνοι, οι οποίοι μπορούν να εμφανιστούν κατά την διάρκεια των εργασιών και συγχρόνως λαμβάνονται μέτρα για την απαλοιφή ή την ελαχιστοποίηση αυτών σε ένα αποδεκτό επίπεδο.
Η Εργολαβία καθιερώνει μαθήματα εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό ως προς τις απαιτούμενες ρυθμίσεις ασφαλείας και τις μεθόδους αποφυγής ατυχημάτων. Το προσωπικό που θα προσληφθεί πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πριν αναλάβει τα καθήκοντα του ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν σε κίνδυνο τους ίδιους ή τρίτους. Κάθε εργαζόμενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που θα δοθεί από τον Υπεύθυνο Ασφαλείας κατά τη διάρκεια του οποίου γνωστοποιούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας. Συγχρόνως υπάρχει διαθέσιμο το παρόν έγγραφο με τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 'Όταν πρόκειται να εκτελεστεί μία συγκεκριμένη εργασία με ειδικές απαιτrjσεις, ο Διευθυντής 'Έργου συγκαλεί σύσκεψη στην oπoία συμμετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τα προβλήματα περί ασφάλειας.
Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις περί ασφαλείας. Αν ο Μηχανικός Ασφαλείας παρατηρήσει οποιαδήποτε μη συμμόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη με την παρουσία όλων των μελών που εμπλέκονται: Το αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της μη συμμόρφωσης και η απόφαση για τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει vα πραγματοποιηθεί. Ακολούθως αν ο Μηχανικός Ασφαλείας βρίσκει ότι στη διάρκεια της Επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγματοποιηθεί, πρέπει να το αναφέρει άμεσα στη Διοίκηση.
Σε μηνιαία βάση θα καθορίζονται συσκέψεις ασφαλείας σύμφωνα με το Π.Δ.l7/96 άρθρο ΙΙ, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι κατά τομείς και ενυπόγραφα θα κάνουν οποίες παρατηρήσεις σε θέματα ασφαλείας έχουν. Με την έναρξη των εργασιών ο τεχνικός ασφαλείας με την σύμφωνη γνώμη του Εργοταξιάρχη Θα καθορίσουν τα θέματα των συσκέψεων αυτών.

4. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Όταν διαπιστώνεται μια μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια , ο Τεχνικός Ασφαλείας ενεργεί σύμφωνα με τις γενικές διαδικασίες «Μη συμμορφώσεις» και «Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες» του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Εργολαβίας, περιγράφει τη διαπιστωμένη κατάσταση και δίνει τις απαιτούμενες εντολές σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν.
Ο παραλήπτης της προαναφερόμενης εντολής πρέπει να υλοποιήσει εντός καθορισμένου χρόνου τις υποδεικνυόμενες διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο Τεχνικός Ασφαλείας ή ένας από τους συναδέλφους του θα επιθεωρήσει και θα επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια.
Τυχόν μη συμμόρφωση του υπεύθυνου έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση σύνταξη αναφοράς μη συμμόρφωσης από τον Τεχνικό Ασφαλείας και θα ακολουθείται η προαναφερόμενη σχετική διαδικασία.
Κάθε ατύχημα πρέπει να αναφερθεί αμέσως στον Τεχνικό Ασφαλείας. Η κοινοποίηση πρέπει να γίνει την ίδια μέρα που συνέβη το ατύχημα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο Τεχνικός ασφαλείας πρέπει να είναι ενήμερος σχετικά με τη συνολική εργασία που έχει εκτελεστεί και το συνολικό αριθμό των ατυχημάτων που συνέβησαν και τις ώρες εργασίας που χάθηκαν.
Θα συντάξει δηλαδή μία στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά με τα ατυχήματα που συνέβησαν στη διάρκεια του έργου. Η Διοίκηση και οι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση του έργου θα λαμβάνουν ένα αντίγραφο της προαναφερόμενης αναφοράς, ώστε να βελτιώνεται η μεθοδολογία εργασίας πρόληψης ατυχημάτων.
Όλα τα έγγραφα σχετικά με θέματα ασφαλείας αρχειοθετούνται, όλα τα ατυχήματα εξετάζονται και αναλύονται και η αναφορά υποβάλλεται στη Διοίκηση για περαιτέρω μελέτη και λήψη αποφάσεων.

5. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η προσπέλαση στο εργοτάξιο γίνεται από το υφιστάμενο οδικό και αγροτικό δίκτυο μέσω εργοταξιακών οδών. Στη συμβολή των ανωτέρων οδών θα αναρτηθούν πινακίδες προειδοποιητικές "ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ. Η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας γίνεται μέσα απ' την κύρια χάραξη του έργου. Επικίνδυνα και τοξικά υλικά δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν.

Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Παρουσιάζονται ομαδοποιημένοι οι βασικότεροι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση του έργου. Στο Μέρος Ε γίνεται συσχέτηση των κινδύνων με τις φάσεις και υποφάσεις εκτέλεσης του έργου.

1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Κατά τις εργασίες οδοποιίας-ασφαλτικών οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι οι εξής:
Ο κίνδυνος εμπλοκής με κινούμενο μέρος μηχανήματος.
Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας μη προσπελάσιμου χώρου.
Ο κίνδυνος εμπλοκής μηχανημάτων μεταξύ τους.
Ο κίνδυνος εισπνοής επικίνδυνων αερίων.
Ο κίνδυνος ανατροπής μηχανήματος. 

2. ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΗ (CUTTING ASPHALT)
Κατά τις εργασίες ασφαλτοκοπής οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι οι εξής:
Ο κίνδυνος εμπλοκής με κινούμενα μέρη του εξοπλισμού.
Ο κίνδυνος κοπής απ' τον μηχανισμό κοπής.
Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας μη προσπελάσιμου χώρου.
Ο κίνδυνος εισπνοής σκόνης.

3. ΟΡΥΓΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
Κατά την φάση της εκσκαφής των ορυγμάτων οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι αυτοί που αναφέρονται στην αποκομιδή των προϊόντων και επιπλέον:
Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος.
Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης.
Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας μη προσπελάσιμου χώρου.
Ο κίνδυνος πτώσης στο κενό.

4.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ
Κατά την φάση των εξωτερικών οικοδομικών εργασιών οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι οι εξής:
Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος.
Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης. 

Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας μη προσπελάσιμου χώρου.
Ο κίνδυνος πτώσης στο κενό.
Ο κίνδυνος ολίσθησης λόγο άσχημων καιρικών συνθηκών.
Κατά τη φάση της τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού οι κίνδυνοι που ενδεχομένως να παρουσιαστούν είναι οι εξής:
Ο κίνδυνος εμπλοκής με μηχάνημα.
Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας με την χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης.
Ο κίνδυνος πτώσης εργαζομένων από ύψος.
Ο κίνδυνος άστοχης τοποθέτησης υλικών επί της σκαλωσιάς.
Ο κίνδυνος άστοχης ολίσθησης της σκαλωσιάς.
Ο κίνδυνος υπερφόρτωσης της σκαλωσιάς.
Ο κίνδυνος τραυματισμού από αφύλακτες αναμονές του οπλισμού.
Κατά τη φάση της σκυροδέτησης οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι οι εξής:
Ο κίνδυνος εμπλοκής με κινούμενο μέρος μηχανήματος.
Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος.
Ο κίνδυνος πτώσης εργαζομένων από ύψος.
Ο κίνδυνος τραυματισμού από αφύλακτες αναμονές του οπλισμού.
Ο κίνδυνος απώλειας ακοής.
Ο κίνδυνος επαφής τσιμέντου με τα μάτια.
Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης.
Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας μη προσπελάσιμου χώρου.
Ο κίνδυνος από αποκόλληση τσιμέντου από ύψος.

5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κατά την φάση των Η/Μ εργασιών οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι οι εξής:
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος.
Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης.
Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας μη προσπελάσιμου χώρου.
Ο κίνδυνος πτώσης στο κενό.

Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ
Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει:
Που βρίσκονται και πως χρησιμοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τομέα του.
Που βρίσκεται, τι περιέχει και για κάθε περίπτωση το κιβώτιο (φαρμακείο) πρώτων βοηθειών.

2.ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα μέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, άρβυλα (παπούτσια ασφαλείας) και φόρμα.
Απαγορεύεται το κάπνισμα στα μέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου.
Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή μηχάνημα, εάν δεν του έχει ανατεθεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα από τον προϊστάμενό του.
Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση.
Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή μηχανήματος εάν δεν έχει τοποθετηθεί όλος ο προστατευτικός εξοπλισμός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει απομακρυνθεί όλο το αναρμόδιο προσωπικό.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για καθαρισμούς εδάφους πάγκου εργασίας κ.τ.λ.
Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ.τ.λ. σε δρόμους διαφυγής γιατί πρέπει να διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχημάτων.
Απαγορεύεται η παραμονή προσωπικού κάτω από αιωρούμενα φορτία.
Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόμων στα μέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση με τον αρμόδιο προϊστάμενο ή εργοδηγό.
Απαγορεύεται σ’ οποιονδήποτε άτομο να θέσει σε κίνηση μια μηχανή πριν βεβαιωθεί ότι κανένα άλλο άτομο δεν κάνει επισκευή, καθαρισμό ή λίπανση, ρύθμιση στη μηχανή ή εργάζεται κοντά σ’ αυτή και σε επικίνδυνη απόσταση.
Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών, θα παρέχονται ασφαλείς χώροι οι οποίοι μπορεί να είναι δάπεδα (τα οποία θα προστατεύονται με κιγκλιδώματα), καταστρώματα ή ξυλότυποι.
Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι εργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό προειδοποιείται για κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο και να έχει πάρει όλες τις απαιτούμενες συστάσεις και οδηγίες ασφαλείας από τους αρμοδίους του εργοταξίου που είναι επιφορτισμένοι με την επίβλεψη. Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή εργολάβος κατά τη διάρκεια των εργασιών του μέσα στον εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισμούς ασφαλείας του εργοταξίου και τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, θα γίνεται παρέμβαση αμέσως από τον αρμόδιο επιβλέποντα του εργοταξίου με σκοπό τη συμμόρφωση του συνεργείου ή του εργολάβου με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας.

3. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)
Για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων σύμφωνα με τα Π.Δ. 396/94 επιβάλλεται η πιστή εφαρμογή των παρακάτω οδηγιών:
α) Να φοράτε πάντα παπούτσια ασφαλείας ή μπότες φόρμα και κράνος όταν κυκλοφορείτε στους δρόμους και στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου.
β) Να φοράτε πάντα όλα τα απαιτούμενα είδη ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.
γ) Διατηρείτε καθαρά και σε καλή κατάσταση τα ατομικά σας μέσα προστασίας, φροντίζετε να τα αλλάζετε όταν παρουσιάζουν φθορά και να τα αποθηκεύετε σε κατάλληλο μέρος (ιματιοθήκες) για να μην καταστρέφονται. Για την προστασία των εργαζομένων γενικά, η Εργολαβία διαθέτει όλα τα απαραίτητα είδη ατομικής προστασίας σε ικανοποιητικά αποθέματα που βρίσκονται στην κεντρική αποθήκη.

1)Γυαλιά Ασφαλείας
Για την αποφυγή ατυχημάτων στα μάτια, επιβάλλεται οι εργαζόμενοι να φορούν γυαλιά ασφαλείας. Οι διάφοροι τύποι γυαλιών είναι οι εξής:
α) Γυαλιά ειδικά για εργασίες κοπής με συσκευή οξυγόνο-ασετιλίνης.
β) Γυαλιά ή μάσκα με ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης.
2)Γάντια
Στη διάθεση του προσωπικού βρίσκονται γάντια διαφόρων τύπων:
α) Δερμάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισμού κοφτερών και μυτερών αντικειμένων για να προστατεύονται τα δάκτυλα και τα χέρια από κοψίματα, τρυπήματα και τραυματισμούς γενικά.
β) Λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ΔΕΗ) των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική για ηλεκτροτεχνίτες που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε κυκλώματα υπό τάση.
3)Παπούτσια ασφαλείας
α) Τα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζομένους που διακινούνται στους δρόμους και τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου.
β) Οι μπότες είναι υποχρεωτικές σε χώρους με νερά, λάσπες και ουσίες και γενικά οπουδήποτε η χρήση άρβυλου θα έκανε προβληματική και ανασφαλή την εργασία του προσωπικού.
4)Στολή εργασίας
Είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα με το είδος και την επικινδυνότητα της εργασίας που εκτελεί, φορά τον κατάλληλο τύπο φόρμας. Οι τύποι αυτοί είναι οι εξής:
α) Κοινές φόρμες εργασίας διμερείς.
β) Αδιάβροχες έναντι βροχής κτλ.
5) Κράvη
Απαγορεύεται η εργασία ή η κυκλοφορία μέσα στο εργοτάξιο χωρίς κράνος ασφαλείας. Για την προστασία από υψηλούς θορύβους ιδίως στα υπόγεια έργα, οι εργαζόμενοι θα χρησιμοποιούν ωτασπίδες.

4.ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Απαγορεύεται σε αναρμόδια πρόσωπα να εισέρχονται στο εργοτάξιο.
Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή και χρήση σrο εργοτάξιο οινοπνευματωδών ποτών, όπως επίσης και η είσοδος ατόμων μεθυσμένων.
Όταν στο φυλάκιο παρουσιάζεται ένας επισκέπτης, ο φύλακας της βάρδιας έχει καθήκον να τηλεφωνήσει στο πρόσωπο που θα δεχθεί την επίσκεψη για να έχει την επιβεβαίωση.
Το προσωπικό της Εργολαβίας, του ΚτΕ και της Επίβλεψης που περιμένει επίσκεψη τρίτων, έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί το φυλάκιο από πριν, ώστε με αυτόν τον τρόπο να κερδίζεται χρόνος από τους ελέγχους και τους νεκρούς χρόνους. Ο φύλακας έχει την υποχρέωση να σημειώσει στο βιβλίο επισκεπτών την ώρα της εξόδου και την υπογραφή.
Η Εργολαβία θα διατηρήσει αποτελεσματικό το φυλάκιο συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και των εγκαταστάσεων και θα εφοδιάσει το φυλάκιο με βιβλίο επισκεπτών και 10 κράνη, τουλάχιστον, αν απαιτείται.
Οι Εργολάβοι πρέπει να ειδοποιούν το φυλάκιο σε περίπτωση αναμονής επισκέπτη και να επιβεβαιώνουν αυτό δια μέσου του Εργοταξιάρχη. 

5.ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προειδοποιητικά σήματα είναι υποχρεωτικά και η Εργολαβία μεριμνά ώστε τέτοια κατάλληλα σήματα να ανεγείρονται σε ολόκληρο το χώρο εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95. Στην είσοδο του δρόμου προσπέλασης και επάνω στον επαρχιακό δρόμο θα αναρτηθούν αμφοτέρων των οδών πινακίδες προειδοποίησης ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΣ -ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ. Σε απόσταση 150 m. από τον δρόμο προσπέλασης, καθώς και περιοριστικές πινακίδες ταχύτητας. Στο χώρο του εργοταξίου θα αναρτηθεί πινακίδα μεγίστου oρiou ταχύτητας 20 Km.

6. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
Α. Πρόληψη Πυρκαϊάς
Απαγορεύεται στους εργαζομένους το κάπνισμα και το άναμμα φωτιάς ή η εκτέλεση εργασίας που προκαλεί υπερθέρμανση ή σπινθήρα μέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις οποίες υπάρχουν σχετικές οδηγίες και γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.
Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί σπινθήρα, φλόγα ή θερμότητα, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού.
Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί (απομακρύνοντας αμέσως όλα τα σκουπίδια και τα εύφλεκτα υλικά όπως λαδιά, στουπιά, χαρτιά, υφάσματα, ξύλα κλπ).
Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εμπόδια, για άμεση απομάκρυνση, σε περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαϊα.
Β. Καταπολέμηση Φωτιάς.
Γενικά
-Το υλικό καταπολέμησης φωτιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Πρέπει λοιπόν να παραμένει πάντοτε ελεύθερο και να είναι προσιτό.
-Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση μόνο σε περίπτωση Πυρκαϊάς. Απαγορεύεται «αυστηρά» η χρησιμοποίηση όλων των διατεθειμένων μέσων αντιμετώπισης πυρκαϊάς για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους προορίζονται.
Διατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πυρκαϊας.
Πυροσβεστήρες C02 για στερεά, υγρά, αέρια καύσιμα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Πυροσβεστήρες σκόνης για στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα κατά κανόνα.
Άμμος για κατάσβεση στερεών ή υγρών καυσίμων.
Σκαπάνες και φτυάρια.
Αντιμετώπιση πυρκαϊας
Πρέπει να είναι γνωστά τα πυροσβεστικά μέσα που υπάρχουν στο χώρο εργασίας, που βρίσκονται, για ποιες πυρκαϊές είναι κατάλληλα και πως χρησιμοποιούνται.
Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπό τάση και υγρά καύσιμα.
Διατηρούμε τον χώρο καθαρό από χαρτιά και εύφλεκτα υλικά και περιοδικά κάνουμε αποψίλωση του χώρου του εργοταξίου.
Το νερό να χρησιμοποιείται για:
α) κατάσβεση φωτιάς σε στερεά
β) Για ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κλπ να αποφεύγεται η χρήση πυροσβεστήρων σκόνης ή C02. Η καλύτερη λύση είναι το νερό.

Γ). Οδηγίες επέμβασης σε περίπτωση πυρκαϊας.
Εάν αντιληφθείτε φωτιά σε οποιοδήποτε σημείο εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του εργοταξίου θα πρέπει αμέσως να ειδοποιήσετε:
Το τμήμα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο φωτιάς. Στη συνέχεια προσπαθήστε να σβήσετε ή να περιορίσετε όσο είναι δυνατόν τη φωτιά χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα για την περίπτωση μέσα πυροσβεστικά.
Το προσωπικό πυρασφάλειας και το φύλακα .
Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν απαντά το τηλέφωνο του φύλακα, καλέστε αμέσως την πυροσβεστική Υπηρεσία (199) .

ΠΡΟΣΟΧΗ:
'Όλες οι ενέργειες επέμβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον υπεύθυνο βάρδιας ή τον Εργοταξιαρχη

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Ο επικεφαλής κάθε βάρδιας σήραγγας (επιστάτης και εργοδηγός σήραγγας) σε συνεργασία με τον Γενικό Εργοδηγό, τον Mηχανoλoγo Μηχανικό, τον Τεχνικό Ασφαλείας, πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω.
Α) Εργατικό Ατύχημα
Σε κάθε εργατικό ατύχημα αμέσως ειδοποιείται η ομάδα ασφαλείας και ο Σαμαρείτης προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και αν ο τραυματισμός είναι σοβαρής μορφής να φροντίσει για την μεταφορά του τραυματισμένου στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή Γενικό Νοσοκομείο.
Κάθε τμήμα είναι υποχρεωμένο να έχει φαρμακείο εξοπλισμένο κατάλληλα με όλα τα απαραίτητα φάρμακα και υλικά γενικά για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος. Σε περίπτωση ελαφρού ατυχήματος:
Μετά από κάθε ελαφρύ τραύμα ο ατυχηματίας πρέπει να χρησιμοποιήσει βασικά μέτρα θεραπείας και κυρίως καθάρισμα καλό (αντισηπτικό) και ενδεχομένως επίδεσμο.
Εάν η κατάσταση του τραύματος απαιτεί την άμεση επιμέλεια νοσοκόμου, ο εργοδηγός βάρδιας θα ενεργήσει για την μεταφορά στο ιατρείο του εργοταξίου. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος:
Είναι απαραίτητο να δοθούν στον ατυχηματία όλες οι στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στον τόπο του ατυχήματος προτού μεταφερθεί στο Νοσοκομείο.

Β) Διαδικασία εκκένωσης του εργοταξίου
Η διαδικασία φέρεται εις πέρας από κοινού σε συνεργασία με την υπάρχουσα διαδικασία που ακολουθεί η υπηρεσία.
Αναφορά εκτάκτου ανάγκης στο Εργοτάξιο
Οι άνθρωποι που θα εντοπίσουν πρώτοι την ανάγκη θα ενημερώσουν τον Εργοταξιάρχη το ταχύτερο δυνατό (ονοματεπώνυμο και θέση του συμβάντος) ή αν αυτός απουσιάζει, τον αντικαταστάτη του.
'Όλοι οι εργαζόμενοι συγκεντρώνονται σε προκαθορισμένα σημεία για περαιτέρω οδηγίες. Οι επιβλέποντες εκτιμούν πως οι εργάτες θα δουλεύουν κάτω από την επίβλεψή τους και ότι είναι σε ετοιμότητα για την εκκένωση εκτάκτου ανάγκης.
Η διοίκηση της εργολαβίας εξουσιοδοτεί προς αποφυγή οποιουδήποτε εργατικού ατυχήματος τον συντονιστή σε θέματα ασφαλείας, τον τεχνικό ασφαλείας, τον ιατρό εργασίας τους Σαμαρείτες (ένας τουλάχιστον σε κάθε βάρδια) και οργανώνεται μια Ομάδα 'Έκτακτης Ανάγκης με επικεφαλή το τεχνικό ασφαλείας και από 10 άτομα και θα είναι κατάλληλα οργανωμένα, ώστε επαρκής αριθμός μελών της να είναι διαθέσιμος για δράση και βοήθεια οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η υπ' όψη ομάδα θα εκπαιδευτεί από ειδικευμένο προσωπικό. Κάθε μέλος της ομάδας θα είναι ικανό να δώσει πρώτες βοήθειες, να λειτουργήσει τους εξοπλισμούς των αναπνευστικών συσκευών και τον εξοπλισμό πυρόσβεσης και να έχει δυνατότητα άμεσης προσπέλασης των μετώπων εργασίας.
Ο τεχνικός ασφαλείας του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας και τις προδιαγραφές του πελάτη.
Τα καθήκοντα της Ομάδας'Εκτακτης Ανάγκης είναι:
Παροχή Πρώτων βοηθειών.
Παροχή και διανομή Μ.Α.Π.
Ενημέρωση προσωπικού.
Ορισμός ενός τουλάχιστον Σαμαρείτη σε κάθε βάρδια εργασίας.
Εξασφάλιση και συντήρηση των παρακάτω υλικών.
α)'Ένα (1) φορείο τραυματιών
β) Μια (1) μάλλινη κουβέρτα
γ) Mια (1) φιάλη οξυγόνου
δ) Υλικά για επίδεση τραυμάτων, απολύμανση κ.λ.π
ε) Ενέσεις αναλγητικές.
στ)Αναπνευστικές συσκευές για την παρακράτηση σκόνης.
ζ)Τρεις (3) λαμπτήρες ανθεκτικοί σε έκρηξη.
η)Συντήρηση ενός σετ φαρμακείου στα κύρια μέτωπα εργασιών
θ)Συντήρηση και επιθεώρηση των μέσων πυρόσβεσης την καταλληλότητα αυτών και την διανομή τους όταν χρειαστούν.
Ο ιατρός εργασίας θα συνεργάζεται με το έργο με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, θα ελέγχει τον παραπάνω εξοπλισμό και μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας, τον συντονιστή σε θέματα ασφαλείας και τον Εργοταξιάρχη θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του έργου και των εργαζόμενων.
Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Τεχνικού Ασφαλείας είναι:
Μαζί με την ομάδα ασφαλείας του 'Έργου, να έχει άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, όπως τροχαία-αστυνομία, πρώτες βοήθειες, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, φορείς μαζικής ενημέρωσης.
πρόγνωση και λύση προβλημάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως επικοινωνίες, ανασφαλείς συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων.
να συσκέπτεται με τον διευθυντή και μηχανικούς πληροφορώντας τους για το βαθμό των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται.
να οργανώνει ελέγχους ασφαλείας στο τμήμα για το οποίο είναι υπεύθυνος, ώστε να επιβεβαιώνεται η διατήρηση και επιβολή των μέτρων ασφαλείας.
να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισμού ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο και να επιβλέπει την ορθή χρήση αυτών.
να ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, να επισκέπτεται τακτικά το εργοτάξιο και να αναφέρει τις όποιες αποκλίσεις επισημαίνονται.
να ερευνά τα ατυχήματα και να διατηρεί ένα ημερολόγιο καταγραφής τους για την αποφυγή άλλων παρομοίων.
να επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο σχετικά με τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να παρέχονται
να φροντίζει για τη διεξαγωγή ενημερωτικών μαθημάτων στους εργαζόμενους κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Γ) Αναγγελία ατυχήματος
1.Αν με την αρχική αντιμετώπιση ενός ατυχήματος διαπιστωθεί πως ο τραυματίας πρέπει να μεταφερθεί σε πλησίον Νοσοκομείο ή Κλινική, η μεταφορά γίνεται αμέσως με αυτοκίνητο του Εργοταξίου.
2. Μετά την αντιμετώπιση του ατυχήματος ειδοποιείται:
α. Ο τεχνικός ασφάλειας.
β. Ο Προϊστάμενος του τμήματος όπου ανήκει ο ατυχηματίας.
3.Οι τεχνικοί ασφαλείας του Εργοταξίου προβαίνουν σε έρευνα και ανάλυση του Ατυχήματος προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια.
4.Ο Προϊστάμενος Τμήματος στο oπoio ανήκει ο ατυχηματίας, προβαίνει κατά περίπτωση στις εξής ενέργειες:
Εάν πρόκειται για ελαφρύ ατύχημα που θα συνεπάγεται ολιγόωρη απουσία του ατυχηματία- μικρότερη από 8 ώρες- από την εργασία, συμβουλεύεται την 'Έκθεση Τεχνικών Ασφαλείας και προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) έτσι ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοιο ατύχημα.
Εάν πρόκειται για σοβαρό ατύχημα που θα έχει σαν αποτέλεσμα μια διακοπή εργασίας-από πλευράς ατυχηματία-μεγαλύτερη από 8 ώρες, ο Προϊστάμενος του ατυχηματία:
Ενημερώνει το γραφείο προσωπικού μέσα σε 24 ώρες το αργότερο από τη στιγμή του ατυχήματος αφού ερευνήσει τα αίτια και συμβουλευθεί τη σχετική έκθεση των Τ.Α.
Προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια ατυχήματα.
Συμπληρώνει τη Δήλωση ατυχήματος σε όσα σημεία τον αφορούν και την μονογράφει.
5. Το γραφείο προσωπικού μετά την αναγγελία ατυχήματος από τον Προϊστάμενο Τμήματος ενημερώνει ΑΜΕΣΩΣ την Επιθεώρηση Εργασίας και συμπληρώνει τη δήλωση ατυχήματος στα σημεία που τον αφορούν.

8. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.Σύμφωνα με τον Νόμο 1396/83, άρθρο 8, τηρούνται:
Επί τόπου του έργου τηρείται ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας το οποίο είναι θεωρημένο από την τοπική Επιθεώρηση εργασίας και στο οποίο αναγράφονται από τον Τεχνικό Ασφαλείας περιστατικά παράβασης των κανόνων ασφαλείας από τους εργαζόμενους καθώς και υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει από τον Εργοταξιαρχη. Επίσης τηρείται Βιβλίο Ατυχημάτων όπου σημειώνονται όλα τα ατυχήματα που συμβαίνουν από τα ποιο σοβαρά έως τα λιγότερο σοβαρά.
2.'Εντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως:
Στο χώρο του εργοταξίου αναρτούνται έντυπα που καθοδηγούν και ενημερώνουν εργαζόμενους σε ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής.

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ως περιβάλλον νοείται τόσο το Φυσικό Περιβάλλον όσο και το Ανθρωπογενές. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μεγίστης σημασίας για την Εργολαβία. Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται πάντα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται:
(1) Η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση του 'Έργου στο περιβάλλον.
(2) Η ελάχιστη δυνατή διατάραξη του περιβάλλοντος.
Οι παραπάνω στόχοι ικανοποιούνται:
Τόσο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου.
'Όσο και κατά τη διάρκεια κατασκευής του.

10.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο μηχανικός εξοπλισμός ενός εργοταξίου περιλαμβάνει μηχανήματα που εξυπηρετούν διάφορες εργασίες. Εδώ ενδεικτικά αναφέρονται οι εκσκαφείς, οι φορτωτές, οι μπετονιέρες, κ.α. 'Όσον αφορά τα χωματουργικά έργα χρησιμοποιούνται οι φορτωτές, οι εκσκαφείς, οι προωθητές, οι οδοστρωτrjρες, οι ισοπεδωτές και τα φορτηγά ανατρεπόμενα. Στο χώρο του εργοταξίου γενικά

χρησιμοποιούνται: γερανοί, γεννήτριες και λεωφορεία ή επιβατικά. 'Όλος ο ιδιόκτητος κινητός εξοπλισμός της εταιρείας, όπως φορτηγά, γερανοί, ηλεκτροσυγκολλήσεις και άλλα παρόμοια όπως επίσης υλικά και. εργαλεία, είναι καταχωρημένα, εφοδιασμένα με αδεία, ασφαλισμένα και διατηρημένα σε καλή κατάσταση.

Α) Αυτοκίνητα
Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο.
Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ.
Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών.
Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα.
Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν.
Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το δελτίο συντήρησης το oπoio ενημερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει και την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήματος και ενημερώνει υπεύθυνα άτομα του συνεργείου για τυχόν επισκευές.
Πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα τους υαλοκαθαριστήρες και τα λοιπά συστήματα ασφαλείας.
Πρέπει να δένονται με ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχημα
Απαγορεύεται να πηδάτε από οχήματα ή να ανεβαίνετε όταν αυτά δεν έχουν σταματήσει τελείως.
Απαγορεύεται το κάπνισμα όταν γίνεται ανεφοδιασμός σε καύσιμα και η μηχανή πρέπει να είναι σβηστή
Απαγορεύεται η φόρτωση των οχημάτων περισσότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο.
Πρέπει να γίνει ιδιαίτερος έλεγχος για την καλή λειτουργία των φρένων και της κόρνας.
Απαγορεύεται η χρήση των οχημάτων για άλλες εργασίες απ' αυτές για τις οποίες έχουν κατασκευασθεί.

Β)Φορτωτές
Φορτωτές επιφανείας
Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο.
Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ.
Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών.
Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα.
Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν.
Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανrjματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το δελτίο συντήρησης το oπoίo ενημερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου.
Η χρήση των φορτωτών αυτών γίνεται στα εξωτερικά σκάμματα, υπαίθρια ορύγματα, στο σπαστήρα και στη μονάδα σκυροδέματος και στη σήραγγα εφόσον το επιτρέπουν οι διαστάσεις του. Ισχύουν όσα και για τους φορτωτές υπογείων.
Γ) Γερανοί
Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο.
Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ.
Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών.
Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα.
Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν.
Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανrjματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενημερώνεται απ’ τον συντηρητή του εργοταξίου.
Η σωστή χρήση των γερανών εξασφαλίζεται όταν ελέγχονται κατάλληλα τα ακόλουθα σημεία :
Διαγράμματα ασφαλούς φορτίου.
Ικανότητα των μηχανικών βαρούλκων.
Φύση του εδάφους.
Καιρικές συνθήκες: άπνοια, κλπ
Να διατηρούνται πάντα σε επάρκεια όλα τα μηχανικά και ηλεκτρικά βαρούλκα των γερανών και συντηρεί συστηματικά τα μηχανήματα.
Να ελέγχεται καθημερινά την κατάσταση των συρματόσχοινων και τα αντικαθιστά με την πρώτη ένδειξη φθοράς.
Όταν το αιωρούμενο μπράτσο είναι έτοιμο, να υπολογίζεται το νεκρό σημείο και να γίνεται ακριβής εκτίμηση για την σωστή και ασφαλή έδραση του γερανού.
'Όλοι οι γάντζοι πρέπει να συνοδεύονται από μηχανισμούς ασφάλειας έναντι επικίνδυνων χαλαρώσεων των αναρτήσεων.
Δ) Σκαλωσιές
Οι κάθετες βάσεις των σκαλωσιών θα βρίσκονται σε σταθερή βάση.
'Όλες οι σκαλωσιές 3μ. ή περισσότερο πάνω από το έδαφος θα είναι εφοδιασμένες με κιγκλιδώματα ασφαλείας στις ανοιχτές πλευρές τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Ασφαλή μέσα πρόσβασης θα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα εργασίας της σκαλωσιάς.
Λαμβάνοντας υπόψη τα Π.Δ. 447/75 και 778/80 οι σανίδες των σκαλωσιών πρέπει να επιθεωρούνται και να δοκιμάζονται πριν από κάθε εγκατάσταση:
Θα εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοιχτές πλευρές των σκαλωσιών, προκειμένου να αποφεύγεται η πτώση των εργαλείων, υλικών ή του εξοπλισμού.
Δεν θα χρησιμοποιείται σκαλωσιά που έχει υποστεί ζημιές μέχρις ότου επισκευαστεί και ενισχυθεί.
Η Εργολαβία θα εξασφαλίσει ώστε όλες οι σκαλωσιές που χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους της να βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση.
Στη σκαλωσιά θα υπάρχει πάντα μόνο το υλικό που χρησιμοποιείται τη στιγμή εκείνη και ποτέ δεν θα υπερφορτώνεται.
Ε) Ασφαλτοκόφτες
Ο χειριστής του ασφαλτοκοπτη πρέπει να διαθέτει τον ακόλουθο προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας:
Προστατευτικό κράνος.
Γάντια εργασίας
Παπούτσια ασφαλείας
Ανακλαστικό γιλέκο, κόκκινου - άσπρου χρώματος
Ωτασπίδες για προστασία από τον θόρυβο.
Οι ιμάντες κινήσεως του τροχού κοπής πρέπει να φέρουν προστατευτικό καπάκι.
Ο κινητήρας του ασφαλτοκοπτη πρέπει να φέρει εξάτμιση για την μείωση του θορύβου.
Ο δίσκος του ασφαλτοκοπτη πρέπει να φέρει προφυλακτήρα σε όλη την περίμετρο του, εκτός του σημείου κοπής της ασφάλτου.
Πρέπει να υπάρχουν κώνοι, ανά 3,5 μέτρα για την παράκαμψη της κυκλοφορίας και για όλο το μιjκος της ασφαλτοκοπής. Η παραπάνω απόσταση των 3,5 μέτρων είναι ικανοποιητική για δρόμους με ταχύτητες άνω των 70 Km/h. Πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλες πινακίδες αναγγελίας κινδύνου και ύπαρξης εργασιών, μπροστά από το μέτωπο της ασφαλτοκοπής.
ΣΤ) Διανομή Σωλήνων
Το προσωπικό πρέπει να διαθέτει παπούτσια ασφαλείας, προστατευτικά κράνη και γάντια εργασίας.
Ο χειριστής του γερανού είναι υπεύθυνος για την ποιότητα ιμάντων και συρματόσχοινων που χρησιμοποιούνται για την διανομή των σωλήνων.
Η νταλίκα για την μεταφορά-διανομή των σωλήνων, πρέπει να φέρει πλευρικά μεταλλικά παραπέτα, για την αποφυγή κύλισης των σωλήνων.
Kατά την μεταφορά τους οι σωλήνες πρέπει να είναι δεμένοι με ιμάντες για την αποφυγή πτώσης σωλήνα.
Απαγορεύεται σωλήνας να εξέχει από το μήκος της πλατφόρμας που την μεταφέρει. Ο εργοδηγός διανομής είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της ξυλείας που χρησιμοποιείται για την στήριξη των σωλήνων πάνω από το χαντάκι.
Απαγορεύεται η ξυλεία να εξέχει από το πλέγμα περίφραξης και σήμανσης του χαντακιού.
Οι σωλήνες κατά την μεταφορά τους πρέπει να φέρουν τα προστατευτικά καπάκια στις δυο άκρες.
Ζ) Ηλεκτροσυγκολλήσεις αγωγού
'Όλο το προσωπικό πρέπει να φέρει παπούτσια ασφαλείας, προστατευτικό κράνος και γάντια εργασίας. Επιπλέον οι συγκολλητές πρέπει να φέρουν δερμάτινα γάντια και ποδιά, για προστασία από καψίματα και ακτινοβολία, καθώς και ειδική μάσκα συγκόλλησης. Επίσης το προσωπικό που ασχολείται με την επεξεργασία - διαμόρφωση των σωλήνων (κοπή, φρεζάρισμα, τρόχισμα, καθαρισμό) πρέπει να διαθέτει γυαλιά γιο την προστασία των ματιών.
Το Η/Ζ πρέπει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ο πίνακας διανομής ισχύος του Η/Z πρέπει να είναι πλήρης με τις ασφάλειες του, χωρίς σπασμένους διακόπτες, γυμνά ή κομμένα καλώδια μέσα στον πίνακα. Ο πίνακας πρέπει να φέρει ηλεκτρονόμο διανομής και πρέπει να είναι γειωμένος.
Ο υπεύθυνος εργοδηγός υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως ηλεκτρικά καλώδια με φθορά στην μόνωση τους. Επίσης απαγορεύεται η χρήση σπασμένων και πρόχειρα επισκευασμένων φις.
Οι μηχανές συγκόλλησης πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, χωρίς φθαρμένες μονώσεις καλωδίων και ακροδεκτών. Φθαρμένα καλώδια, σπασμένοι ακροδέκτες ή σπασμένες τσιμπίδες ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως από καινούργια.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία χειρός (π.χ. τροχοί) πρέπει να είναι εφοδιασμένα με προφυλακτήρες για αποφυγή επαφής χειρών με τους δίσκους κοπής. Απαγορεύεται η χρήση των μηχανημάτων αυτών χωρίς τους προφυλακτήρες.
Τα ηλεκτρικά καλώδια παροχής ισχύος σε ηλεκτροσυγκολλήσεις, ηλεκτρικά εργαλεία, μπαλαντέζες, κλπ. Πρέπει να μην είναι μπερδεμένα, πεταμένα στην άσφαλτο γιατί αυξάνεται o κίνδυνος φθοράς.
Φιάλες αερίου καυσίμου που χρησιμοποιούνται για την προθέρμανση σωλήνων (προπάνιο) πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Δεν πρέπει να υπάρχουν διαρροές στις συνδέσεις τους , το λάστιχο πρέπει να είναι μαλακό χωρίς "σπασίματα" και στο τέλος της εργασίας πρέπει να τυλίγεται γύρω από την μπουκάλα.
Ειδικά κουβούκλια , με μουσαμάδες πρέπει να υπάρχουν στο χώρο των ηλεκτροσυγκολλήσεων . Μέσα εκεί πρέπει να βρίσκονται μόνο οι ηλεκροσυγκολλητές που εκτελούν την συγκόλληση , δημιουργώντας έτσι έναν χώρο απομόνωσης , από το υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό.
Βοηθητικός εξοπλισμός όπως γαβριές , κρικοπάλαγκα , ιμάντες κτλ. πρέπει να ελέγχονται πριν την χρήση τους , ως προς την ανυψωτική τους ικανότητα και την κατάσταση τους.
Απαγορεύεται μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό να εκτελεί συγκολλήσεις. 'Όλοι οι συγκολλητές πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί από κατάλληλο γραφείο.
Κάθε συνεργείο συγκολλητών πρέπει να φέρει κατάλληλο πυροσβεστήρα.
Κώνοι ανά 3.5μ (ταχύτητες οχημάτων μεγαλύτερη των 60km/h ) πρέπει να τοποθετούνται επί του οδοστρώματος, για δημιουργία διαδρόμου εργασίας για την κίνηση προσωπικού και οχημάτων.
Στο τέλος της εργασίας , ο υπεύθυνος του συνεργείου συγκολλήσεων, υποχρεούται να φέρει , το πλέγμα προστασίας και την σήμανση σε άριστη κατάσταση και όπως ήταν πριν την έναρξη των εργασιών.

Η) Καταβιβασμός αγωγού στο χαντάκι
'Όλο το προσωπικό πρέπει να φέρει παπούτσια ασφαλείας , προστατευτικό κράνος και γάντια εργασίας. Ο υπεύθυνος του συνεργείου υποχρεούται , να ελέγξει την ανυψωτική ικανότητα του βοηθητικού εξοπλισμού (π.χ. ιμάντες , κρικοπάλαγκα , γαβριές κτλ.) και να αντικαθιστά εξοπλισμό με φθορές. Απαγορεύεται το κατέβασμα του αγωγού εφόσον υπάρχει προσωπικό μέσα στο χαντάκι. Διάδρομος κυκλοφορίας πρέπει να δημιουργηθεί με κώνους, για την διευκόλυνση του προσωπικού και των μηχανημάτων, για το κατέβασμα του αγωγού.

Θ) Πρέσες σκυροδέματος
Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο.
Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών.
Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα.
Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν.
Το όχημα πρέπει να φέρει τριγωνικό σήμα προειδοποίησης και φωτεινό φάρο.
Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανήματος το oπoio ελέγχεται και αναθεωρείται και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου.
Πριν από κάθε χρήση επιτηρείται προσεκτικά, δοκιμάζονται τα κινητά του μέρη ,λιπαίνονται και συντηρούνται κατά τη διάρκεια παύσης του μηχανήματος.
Οι εργασίες εκτοξευόμενου σκυροδέματος γίνονται με ειδική αντλία (ντιζελοκίνητη-ηλεκτρική) η χρήση της οποίας γίνεται από ειδικό χειριστή πρέσας.
Η σύνδεση της αντλίας στο κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο γίνεται από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο βάρδιας.
Κατά την διάρκεια της εργασίας εκτόξευσης gunite παράγονται υλικά σκόνης ,για την καταπολέμηση των οποίων προβαίνουμε στην χρησιμοποίηση υγρού gunite και στην αύξηση της παροχής αέρα ,και για την αντιμετώπιση καθίσταται υποχρεωτικrj η χρήση μάσκας.
Εντός της ζώνης εργασίας επιτρέπεται η παρουσία μόνο του χειριστή και του βοηθού του.
Η σύνδεση της αντλίας με το κεντρικό δίκτυο αέρα υπό πίεση γίνεται προσεκτικά, ελέγχεται από τον υπεύθυνο εργοδηγό, και δεν επιτρέπει τυχόν απώλειες του αέρα.
Το δίκτυο του πεπιεσμένου αέρα πρέπει να είναι προφυλαγμένο από τυχόν χτυπήματα, επιθεωρείται καθημερινά από υπεύθυνο τεχνίτη, και οι βάνες του πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.
Η καθαριότητα του δικτύου της πρέσας γίνεται προσεκτικά, ειδικά στην χρησιμοποίηση αέρα υπό πίεση για το εκτόπισμα του gunite μέσα απ' το δίκτυο.
Το δίκτυο του αέρα υπό πίεση περιέχει 6 bar και είναι καλά αναρτημένο στο πλάι της σήραγγας προφυλαγμένο από μηχανήματα και εξοπλισμούς.
Η πίεση του αέρα θα φαίνεται αναρτημένη επάνω στο δίκτυο, και οι μηχανισμοί σύνδεσης θα είναι καλοδιατηρημένοι.
Η σύνδεση με τα λάστιχα γίνεται μεσώ συνδετήρων υψηλής πίεσης (γατοκέφαλα) και οι βάνες θα είναι σε προσιτό σημείο και εξίσου υψηλής πίεσης.
Σε όλες τις περιπτώσεις η θεμελίωση της πρέσας θα είναι σωστή ώστε σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται η εργασία.
Απαγορεύεται δε να βρίσκονται εργαζόμενοι μέσα στη ζώνη εργασίας ειδικά κάτω απ' τα κινητά μέρη της μπούμας.
΄Όπου αυτό δε είναι δυνατό οι εργασίες συντονίζονται από έμπειρο εργοδηγό.
Η καθαριότητα του δικτύου γίνεται προσεχτικά και έξω απ' το χώρο εργασίας.

Ι)Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού
Για τον εξοπλισμό της διαδικασίας συντήρησης ισχύουν
Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται, και το δελτίο συντήρησης το oπoίo ενημερώνεται απ' τον συντηρητή του εργοταξίου.
Οι οδηγίες και οι προδιαγραφές των κατασκευαστών.
Απαγορεύεται η χρήση εργαλειομηχανών (τόρνος, φρέζες, πριονοκορδέλες, πλάνα, κλπ) από πρόσωπα μη εξασκημένα και ακατάλληλα για το χειρισμό τους.
Απαγορεύεται η οξυγονοκόλληση και ηλεκτροκόλληση αν αυτός που την εκτελεί δεν έχει προηγουμένως εφοδιαστεί με όλα τα ατομικά προστατευτικά μέσα (για την προστασία των ματιών, του προσώπου, των χεριών, των ποδιών και του σώματος), κατά της φωτιάς, της ακτινοβολίας και των πυρακτωμένων τεμαχίων εκπαιδευμένα, αρμόδια και εξουσιοδοτημένα.
Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας σε ηλεκτρικά δίκτυα, εγκαταστάσεις, συσκευές κλπ, αν δεν βεβαιωθεί απόλυτα η ασφαλής διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Συντήρηση μηχανισμού ή εξοπλισμού σε κίνηση απαγορεύεται όπου η επαφή με τα κινούμενα μέρη μπορεί να τραυματίσει τους εργαζόμενους.
Ακόλουθες προφυλάξεις επιβάλλονται όπου απαιτείται από τη διαδικασία συντήρησης να παραμένει σε λειτουργία ο εξοπλισμός :
(Ι) Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τις διαδικασίες αυτές θα είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι να εκτελέσουν την διαδικασία αυτή.
(ΙΙ) Θα καθοριστεί μια ασφαλής διαδικασία για κάθε περίπτωση και η διαδικασία θα είναι διαθέσιμη και αν είναι πρακτικό θα υπάρχει δίπλα στον μηχανισμό.

Δ.ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παρουσιάζονται τα βασικότερα μέτρα ανά εργασία. Αναλυτική παρουσίαση βρίσκεται στο Ε. Μέρος του παρόντος.

 

  1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
    Η εργασία αυτή απαιτεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών μηχ/των. Τα μέτρα προστασίας ειδικά για τον εξοπλισμό αναφέρονται σε άλλη παράγραφο.
    Η εργασία αυτή συντονίζεται από έμπειρο εργοδηγό. Ως προς τη φύση της δεν αποτελεί ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία, εφόσον τηρούνται τα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας των μηχανημάτων. Ο χώρος εργασίας διατηρείται καθαρός, προσπελάσιμος και λειτουργικός.

2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι Η/Μ εργασίες θα γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Οι εργασίες που γίνονται σε ύψος θα επιτρέπονται μόνο εφόσον η σκαλωσιά εργασίας πληροί τις προϋποθέσεις περί σκαλωσιών, όπως αναφέρεται παραπάνω. Ο χώρος προσπέλασης θα επιμελείται έτσι ώστε να παρέχεται ασφαλή πρόσβαση και ο χώρος εργασίας θα καθαρίζεται με το πέρας των εργασιών.
Πριν από κάθε εργασία Θα διακόπτεται η παροχή ρεύμσrος ώστε οι εργασίες να γίνονται με ασφάλεια.
Δεν θα εκτίθενται καλώδια και αγωγοί υπό τάση.
Διανομή
Η Εργολαβία είναι υπεύθυνη για το σύστημα προσωρινής ηλεκτρικής διανομής στο έργο καθώς και για τα μέτρα ασφαλείας που σχετίζονται με αυτό.
Τα καλώδια που βρίσκονται επί τόπου υποβάλλονται σχεδόν αναπόφευκτα σε σκληρή μεταχείριση. Πριν από την ενεργοποίηση οποιουδήποτε μέρους ενός νεοεγκατεστημένου ηλεκτρολογικού συστήματος ή του εξοπλισμού του, αυτό πρέπει να ελέγχεται διεξοδικά. Η ασφάλεια εξασφαλίζεται από τακτική επιθεώρηση και διατήρηση.
Θα τοποθετούνται πινακίδες που θα αναγράφουν «ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ» κοντά στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που είναι προσιτός στους εργαζομένους και λειτουργούν με υψηλή και μέση τάση.
Δεν θα αποθηκεύονται ή τοποθετούνται εύφλεκτα υλικά κοντά σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. 'Όλοι οι διακόπτες διανομής και ελέγχου θα σημειώνονται καθαρά ώστε να φαίνονrαι τα μηχανήματα ή ο εξοπλισμός που εξυπηρετούν. Σε όλα τα επικίνδυνα μηχανήματα θα υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες που θα καταγράφουν «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ», «ΚΙΝΔΥΝΟΣ-ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ».
Όλα τα ηλεκτρικά μηχανήμσrα δεν θα εγκαταλείπονται πριν την αποσύνδεσή τους από το ηλεκτρικό δίκτυο.
Στα μηχανήματα που τροφοδοτούνrαι με μέση τάση η ζεύξη και η απόζευξη γίνεται από άνευ φορτίου και πάντα από εξουσιοδοτημένο άτομο.

Μόνο αρμόδια άτομα θα εργάζονται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.
Η εργασία με ηλεκτροφόρο εξοπλισμό, μπορεί να είναι ασφαλής σαν εργασία σε απομονωμένο εξοπλισμό αν τα παρακάτω τηρούνται :
Α) Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη γνώση του εξοπλισμού και της δουλειάς που πρέπει να γίνει.
Β) Αν υπάρχει κάποια αμφιβολία, πρέπει να ζητηθεί η γνώμη ενός ανωτέρου ή υπευθύνου ατόμου.
Γ) Η εργασία πρέπει να σχεδιάζεται προσεκτικά πριν την έναρξη.
Οι επιδιορθώσεις γεννητριών ρεύματος και κάθε μηχανισμού με ηλεκτρικά προβλήματα, θα γίνονται μόνο από υπεύθυνους του έργου ηλεκτρολόγους.
Οι αγωγοί θα αναρτούνται μακριά από δίκτυα νερού και αέρα, προφυλαγμένα από επαφή με μηχανήματα και ανθρώπους. Καλώδια και σύνδεσμοι οι οποίοι έχουν φθαρεί θα επισκευάζονται αμέσως.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός ο οποίος είναι ηλεκτροκίνητος θα γειώνεται (αυτός ή ο υποσταθμός) προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του μηχανήματος.

3. ΚΑΛΟΥΠΩΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ

Ως επίπεδο εργασίας χρησιμοποιούνται κινητές πλατφόρμες (σκαλωσιές).
Οι κάθετες βάσεις των σκαλωσιών βρίσκονται σε σταθερή βάση, πάνω σε άξονα, ο οποίος επιτρέπει ελεγχόμενη ολίσθηση επάνω σε ράγες.
Όλες οι σκαλωσιές 3μ. ή περισσότερο πάνω από το έδαφος είναι εφοδιασμένες με κιγκλιδώματα ασφαλείας στις ανοιχτές πλευρές τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοιχτές πλευρές των σκαλωσιών, προκειμένου να αποφεύγεται η πτώση των εργαλείων, υλικών ή του εξοπλισμού.
Η Εργολαβία θα εξασφαλίσει ώστε όλες οι σκαλωσιές που χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους της να βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση. Αυτό ισχύει είτε έχουν ανεγερθεί από τους εργαζομένους, είτε όχι.
Στη σκαλωσιά θα υπάρχει πάντα μόνο το υλικό που χρησιμοποιείται τη στιγμή εκείνη και ποτέ δεν θα υπερφορτώνεται.
Ασφαλή μέσα πρόσβασης θα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα εργασίας της σκαλωσιάς.

Σιδηρός οπλισμός.
Οι εργασίες για την τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού περιλαμβάνουν παρόμοιες διαδικασίες με αυτές της τοποθέτησης των υλικών υγρομόνωσης, για το λόγο ότι και αυτές εκτελούνται στο αντίστοιχο ύψος με τις παραπάνω εργασίες. Και στις δύο εργασίες για την ασφάλεια των εργαζομένων βασικό ρόλο παίζει η καθαριότητα και η τακτοποίηση του χώρου για τα οποία θα γίνεται και αυστηρός έλεγχος από τον αρμόδιο μηχανικό.

Σκυροδέτηση
Τα σχέδια και οι προδιαγραφές των ξυλοτύπων θα κρατούνται στο εργοτάξιο ενόσω κατασκευάζονται ή χρησιμοποιούνται οι ξυλότυποι. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα εξουσιοδοτούνται από τον υπεύθυνο μηχανικό.
Οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να είναι εγγυημένη η αντοχή τους στη φόρτιση του νωπού σκυροδέματος, τόσο στον πυθμένα όσο και στους τοίχους.
Την ώρα της σκυροδέτησης, όλοι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται κάτω από τους ξυλοτύπους, θα βρίσκονται σε θέσεις όπου δεν έχει τοποθετηθεί σκυρόδεμα. Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης, χρησιμοποιούνται δονητές σκυροδέματος αποκλειστικά τύπου πεπιεσμένου αέρα ή ηλεκτρικού.

Δεν θα εφαρμόζονται φορτία σε σκυρόδεμα που δεν έχει σκληρύνει, εκτός εάν επιτρέπεται από τις προδιαγραφές των ξυλοτύπων.
Όπου παρατηρείται αδυναμία, καθίζηση ή παραμόρφωση των ξυλοτύπων, θα σταματήσει αμέσως φόρτωση και δεν θα ξαναρχίσει μέχρις ότου επισκευαστεί ή ενισχυθεί ο ξυλότυπος. Διορθωτικές ενέργειες θα εκτελούνται υπό την άμεση επίβλεψη του υπεύθυνου μηχανικού, ο οποίος θα εξασφαλίζει ότι οι εργασίες θα εκτελούνται χωρίς κίνδυνο για οποιονδήποτε.
Οι άκρες του οπλισμού που προεξέχουν και αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόμενους θα φυλάσσονται κατάλληλα.

4. ΟΡΥΓΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
Τα ορύγματα γίνονται με εκσκαφείς και φορτηγά μεταφοράς, με σφυρί όπου το έδαφος είναι βραχώδες και με προωθητήρα η φυτική γη. Όταν εγκαθίστανται υποστήριγμα ή αφαιρείται στη φάση των εκσκαφών, η εργασία θα γίνεται κατά τρόπο ώστε να μην εκτίθενται σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι.
Οι κλήσεις των πρανών είναι τέτοιες που απαγορεύουν την κατολίσθηση εδάφους. Παρ’ όλα αυτά όπου ανακαλύπτεται χαλαρή ζώνη θα σταματούν οι εργασίες εκσκαφής έως ότου σταθεροποιηθεί το έδαφος.
Ο χώρος εργασίας θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, ασφαλής, προσπελάσιμος, και η επιλογή των μηχανημάτων θα γίνεται πάντα με τεχνικά κριτήρια απ’ τον υπεύθυνο μηχανικό κατασκευής. Τα μηχανήματα (τσάπες, φορτηγά μεταφοράς, προωθητήρες, φορτωτές κλπ) θα είναι εφοδιασμένα με καμπίνα τύπου ROBS και με ηχητικό και φωτεινό σήμα κατά την οπισθοδρόμηση. Θα έχουν εφοδιαστεί ασφαλώς με πυροσβεστήρα , και η χρήση τους θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.

'Όταν εγκαθίστανται υποστήριγμα ή αφαιρείται στη φάση των εκσκαφών, η εργασία θα γίνεται κατά τρόπο ώστε να μην εκτίθενται σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι. Οι κλίσεις των πρανών είναι τέτοιες που απαγορεύουν την κατολίσθηση εδάφους. Παρ' όλα αυτά όπου ανακαλύπτεται χαλαρή ζώνη θα σταματούν οι εργασίες εκσκαφής έως ότου σταθεροποιηθεί το έδαφος.
Ο χώρος εργασίας θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι λειτουργικός ασφαλής προσπελάσιμος και η επιλογή των μηχανημάτων θα γίνεται πάντα με τεχνικά κριτήρια απ'τον υπεύθυνο μηχανικό κατασκευής. Τα όρια της εκσκαφής χαράσσονται επ ακριβώς απ'το τοπογραφικό συνεργείο.
Κατά την φάση της εργασίας αυτής επιθεωρούνται καθημερινά τα στοιχεία της έτσι ώστε να υλοποιείται η σωστή και ασφαλή κατασκευή.
'Όπου τα πρανή εγκυμονούν κινδύνους κατολίσθησης, θα λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης (προστατευτικά γείσα κτλ).
'Όπου απαιτείται θα κατασκευάζεται κουπασrή ασφαλείας, ενώ όπου δεν εκτελούνται εργασίες θα τοποθετείται ταινία ασφαλείας.

5. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Όλο το προσωπικό πρέπει να διαθέτει παπούτσια ασφαλείας, γάντια εργασίας και προστατευτικό κράνος. Επιπλέον, οι συγκολλητές πρέπει να διαθέτουν δερμάτινα γάντια και ποδιά, για προστασία από καψίματα και ακτινοβολία, καθώς και την ειδική μάσκα συγκόλλησης.
Οι πίνακες διανομής ισχύος πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, πλήρης, με τις ασφάλειές τους, χωρίς σπασμένους διακόπτες, χωρίς γυμνά καλώδια, χωρίς σπασμένους ακροδέκτες και γειωμένοι.
Τα καλώδια τροφοδοσίας υποπινάκων, ηλεκτρικών εργαλείων, ηλεκτρικού φούρνου προθέρμανσης ηλεκτροδίων και ηλεκτροσυγκολλήσεων πρέπει να μην έχουν φθορές στη μόνωσή τους και να μην έχουν σπασμένους ακροδέκτες. Ο υπεύθυνος του συνεργείου υποχρεούται να αντικαταστήσει αμέσως φθαρμένα καλώδια και ακροδέκτες, με άλλα χωρίς φθορές.
Οι μηχανές συγκόλλησης πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, χωρίς φθαρμένες μονώσεις καλωδίων και ακροδεκτών. Φθαρμένα καλώδια, σπασμένοι ακροδέκτες ή σπασμένες τσιμπίδες ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως με καινούργια.
Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης πρέπει να είναι σταθερά δεμένες στα ειδικά καρότσια μεταφοράς ή σε μεταλλικά δοκάρια. Απαγορεύεται οι μπουκάλες να τοποθετούνται κοντά σε πηγές ανάφλεξης. Τα καλώδια αερίου δεν πρέπει να έχουν φθορές ή διαρροές. Στο τέλος της λειτουργίας τους πρέπει να κλείνονται οι βαλβίδες παροχής αερίου, που βρίσκονται πάνω στις μπουκάλες, και τα καλώδια αερίων πρέπει να τυλίγονται προσεκτικά και όχι να παραμένουν πεταμένα στο πάτωμα. Οι μπουκάλες πρέπει να βρίσκονται πάντα σε όρθια θέση. Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης δεν πρέπει να αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο.
0 χώρος του συνεργείου διαθέτει κατάλληλους πυροσβεστήρες.

Ε.ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Οι πίνακες είναι συμπληρωμένοι με τρόπο ώστε να αντιστοιχίζονται οι οριζόντιες γραμμές (ενδεχόμενοι κίνδυνοι) με τις κατακόρυφες (φάσεις και υποφάσεις του έργου).

Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει τις περιπτώσεις όπου:
η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση – υποφάση του έργου
οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων
ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να συμβεί είναι περιορισμένοι

Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει τις περιπτώσεις όπου:
η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο
δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων
ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να συμβεί είναι μεγάλη

Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις ενδιάμεσες καταστάσεις των περιπτώσεων 1 και 3.

Στιγμιότυπο 2019 03 30 11.07.40 μμ

Στιγμιότυπο 2019 03 30 11.07.55 μμ

 Στιγμιότυπο 2019 03 30 11.10.42 μμ

Στιγμιότυπο 2019 03 30 11.12.17 μμ

Στιγμιότυπο 2019 03 30 11.13.41 μμ

Στιγμιότυπο 2019 03 30 11.15.20 μμ

Στιγμιότυπο 2019 03 30 11.16.08 μμ

Στιγμιότυπο 2019 03 30 11.17.41 μμ

Στιγμιότυπο 2019 03 30 11.18.29 μμ

Στιγμιότυπο 2019 03 30 11.19.19 μμ

Στιγμιότυπο 2019 03 30 11.20.06 μμ

Στιγμιότυπο 2019 03 30 11.21.12 μμ

Στιγμιότυπο 2019 03 30 11.21.58 μμ

 

pdf ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΓ. ΕΡΓΟ - ΥΔΡ.ΑΓ

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ_ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ_4

pdfΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

pdf2016-06-24 ΠΡΟΥΠ-2

pdf2016-07-06 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

pdfΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ

pdfΤΕΥΔ

pdfΕΙΔΙΚΗ_ΣΥΓΓΡΑΦΗ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

pdfΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019 23:34

Copyright © 2017 - Δ.Ε.Υ.Α.Ν. | Κατασκευή ιστοσελίδας: Kinisis Web & Tourism