Διακύρηξη διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΩΛΗΝΕΣ-ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ»

Εκτύπωση E-mail

Προμήθεια Υλικών (Σωλήνες-Ειδικά Εξαρτήματα) για Επισκευές
Προϋπ.: 150.000,00 € (άνευ Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
α) Περίληψη Διακήρυξης
β) Διακήρυξη Διαγωνισμού
γ) Τεχνική Έκθεση
δ) Προϋπολογισμός Μελέτης
ε) Τιμολόγιο Μελέτης
στ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ζ) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
η) ΤΕΥΔ
θ) Τεχνικές Προδιαγραφές
ι) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. Δ ΗΜΟΤΙΚΗ Αρ. Μελ.: 2 0 /2019
Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ ΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΩΛΗΝΕΣ –ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ»
Α ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00€
Ν ΑΥΠΛΙΟΥ Κ.Π.: 15.90.029
Ταχ. Δ/νση 25ης Μαρτίου 2
Ταχ. Κωδ. 211 00
Τηλέφωνα 27520-28976, 24167
FAX 27520 - 99461
e – mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληροφορίες κ. Μπουζαλάς Χρ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε,Υ.Α.Ν.): διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό , η
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΩΛΗΝΕΣ-ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ». Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 150.000,00 Ευρώ πλέον του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Η προσφορά αφορά την προμήθεια, όπως περιγράφεται στην μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., με τους εξής όρους:

ΑΡΘΡΟ 1
Νομικό Πλαίσιο
Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και η εκτέλεση της σύμβασης της δημοπρατούμενης υπηρεσίας διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:
1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
4. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
5. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
7. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ)».
8. Του Ν.1069/1980 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
9. Την υπ’αριθμ.20/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
10. Την υπ’αριθμ. 57/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2
Συμβατικά στοιχεία - Ορισμοί
Τα τεύχη της δημοπρασίας: η διακήρυξη διαγωνισμού, η τεχνική εκθεση, ο προϋπολογισμός μελέτης, το τιμολόγιο μελέτης, οι συγγραφές υποχρεώσεων, το ΤΕΥΔ, οι τεχνικές προδιαγραφές και το έντυπο οικονομικής προσφοράς.
Η προσφορά του μειοδότη Η σύμβαση
Οι ακόλουθοι όροι έχουν, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται κάτι άλλο ή προκύπτει κάτι διαφορετικό από το νόημα του κειμένου, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»: νοείται το Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό και τη σύναψη Δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
«Χρήστες Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.»: νοούνται οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς και οι οικονομικοί φoρείς που χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)» νοείται το πληροφοριακό σύστημα, που αποτελεί μέρος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις.

«Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» ή «Αρχή»: νοείται η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που έχει συσταθεί με τον Ν. 4013/2011.
«Αναθέτουσα Αρχή»: Το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μιας ή περισσοτέρων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Στον παρόντα διαγωνισμό, Αναθέτουσα Αρχή είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Ν., η οποία προκηρύσσει την ανοικτή διαδικασία της προμήθειας και η οποία θα υπογράψει με τον ανάδοχο την σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης.
«Όργανο Λήψης Αποφάσεων ή Αποφασίζον Όργανο»: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.. Το όργανο λήψης των αποφάσεων είναι το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής που αποφαίνεται αιτιολογημένα (αποφασίζον όργανο) για τυχόν υποβληθείσες προδικαστικές προσφυγές, που μπορεί να ασκηθούν από κάθε οικονομικό φορέα ή προσφέροντα για παράνομη πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής ή επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού. Επιπλέον, το όργανο λήψης των αποφάσεων εγκρίνει τα πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισμού, αλλά και κάθε εισήγηση των γνωμοδοτικών οργάνων (Επιτροπών) και εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης. Οι πράξεις του οργάνου λήψης των αποφάσεων είναι διοικητικές πράξεις που έχουν εκτελεστικό χαρακτήρα και γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συστήματος και μέχρι την απόφαση κατακύρωσης για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.
Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, το αρμόδιο όργανο λήψης των αποφάσεων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.. «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης των Προσφορών και εισήγησης για ανάθεση (Ε.Δ.Δ.)»: Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο πρώτο του Π.Δ. 28/2015. Αποτελείται από τρία (3) μέλη και τα πρακτικά που συντάσσει, ως έγγραφα οργάνου με γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα.
«Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (Ε.Α.Ε.)»: Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., που γνωμοδοτεί αιτιολογημένα επί τυχόν ενστάσεων και προσφυγών μέχρι και την απόφαση κατακύρωσης. Συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο πρώτο του Π.Δ. 28/2015. Αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5) μέλη και τα πρακτικά που συντάσσει, ως έγγραφα οργάνου με γνωμοδοτικές
αρμοδιότητες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα.
«Οικονομικός φορέας»: νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει τα προς προμήθεια υλικά «Προσφέρων»: νοείται ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά. «Εκπρόσωπος»: Ο ψηφιακά υπογράφων την προσφορά – στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται ψηφιακά από τον ίδιο τον Οικονομικό Φορέα – μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οικονομικού Φορέα ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Οικονομικό Φορέα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, οι εξουσιοδοτούντες θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφα εξουσιοδότησης, ψηφιακά υπογεγραμμένα από τους σχετικούς υπογράφοντες.

«Αντίκλητος»: Το πρόσωπο που ο Οικονομικός Φορέας με δήλωση του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Υπηρεσίας με τον Οικονομικό Φορέα.
«Πάροχος υπηρεσιών σύναψης συμβάσεων»: νοείται ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που προσφέρει στην αγορά επικουρικές δραστηριότητες αγορών. «Διακήρυξη»: Η απόφαση διακήρυξης με τα παραρτήματά της, που έχει εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και η οποία εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρει ψηφιακή υπογραφή. Η διακήρυξη περιγράφει το αντικείμενο της σύμβασης, τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την επιχείρηση.

«Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, από τα αρμόδια, πιστοποιημένα στο Σύστημα, όργανα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. «Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά»: Το σύνολο των αρχείων, εγγράφων και στοιχείων που έχουν κατατεθεί από έναν οικονομικό φορέα σύμφωνα με την διακήρυξη, για την συμμετοχή του στη διαδικασία του διαγωνισμού.
«Κατακύρωση ή Απόφαση Κατακύρωσης»: Η απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης, με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του προσωρινού αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας και η οποία κοινοποιείται μέσω του Συστήματος σε αυτόν.
«Σύμβαση»: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και του Αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας, η οποία υπογράφεται μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης. «Ανάδοχος ή Προμηθευτής»: Ο Οικονομικός Φορέας που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Υπηρεσία, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος και στα λοιπά συμβατικά τεύχη.
«Έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης ή έγγραφο της σύμβασης» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η αναθέτουσα αρχή με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή.
«Προϋπολογισμός προμήθειας»: Η εκτιμώμενη από την επιχείρηση συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόμενης προμήθειας. «Συμβατικό Ποσό ή Συμβατικό Τίμημα ή Αξία της Σύμβασης ή Συμβατική Αξία»: Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόμενης προμήθειας - εγκατάστασης, όπως αυτή καθορίζεται από την οικονομική προσφορά του αναδόχου (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), στην οποία θα κατακυρωθεί η σύμβαση και η οποία θα αναγραφεί στο συμφωνητικό.
«Συμβατικά τεύχη ή έγγραφα σύμβασης»: Τα συνημμένα τεύχη στη Σύμβαση (συμφωνητικό) μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν την παρούσα διακήρυξη, την προσφορά του αναδόχου και τη σύμβαση.
«Υπεύθυνη Δήλωση» νοείται, για τους ημεδαπούς, δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως κάθε φορά ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του, το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άρθρου 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις ή δηλώσεις ή βεβαιώσεις που συντάσσονται ή εκδίδονται από τον προσφέροντα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, φέρουν ψηφιακή υπογραφή του έχοντος προς τούτο υποχρέωση και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση υπογραφής στην έντυπη μορφή τους (εφεξής Υπεύθυνη Δήλωση ή δήλωση ή βεβαίωση Α).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπές δηλώσεις ή βεβαιώσεις που δεν έχουν συνταχθεί ή εκδοθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και επί πλέον προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στην Αναθέτουσα αρχή εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (εφεξής Υπεύθυνη Δήλωση ή δήλωση ή βεβαίωση Β). Στην περίπτωση αυτή η υπεύθυνη δήλωση σε έντυπη μορφή θα φέρει την υπογραφή του προσφέροντος.
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο, ενώ σε περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από όποιον ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτή την περίπτωση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου).
Οι ζητούμενες από την διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες, συνοδευόμενες από το γράμμα Α ή Β κατά περίπτωση. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπου ζητείται ή αναφέρεται «έγγραφη δήλωση», «ρητή δέσμευση», «δήλωση», «βεβαίωση» κλπ, εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείμενο της προσφοράς υποψηφίου.
«Λοιπά στοιχεία»: Τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία (όπως τεχνικές περιγραφές, λογιστικά έγγραφα, αντίγραφα καταστατικού, κλπ) που εκδίδονται ή συντάσσονται από τον ίδιο τον προσφέροντα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου .pdf, φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του και δεν απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή στην Δ.Ε.Υ.Α.Ν..
«Έγγραφα ή στοιχεία τρίτων» (π.χ. ποινικά μητρώα, βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, βεβαιώσεις επιμελητηρίων, κλπ) υποβάλλονται σε μορφή αρχείου .pdf, και εφόσον δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του (τρίτου) εκδότη, προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στην Δ.Ε.Υ.Α.Ν..
Όπου ζητούνται τεύχη Φ.Ε.Κ., αυτά υποβάλλονται μόνο στην ηλεκτρονική τους μορφή. «Υποβολή» νοείται η ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών / εγγράφων
και λοιπών στοιχείων σε μορφή αρχείου τύπου .pdf.
«Προσκόμιση» νοείται η κατάθεση, σε έντυπη μορφή, όσων δικαιολογητικών / εγγράφων και λοιπών στοιχείων ζητείται στην παρούσα διακήρυξη, στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., με διαβιβαστικό, όπου αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Τα κάθε είδους δικαιολογητικά και στοιχεία (συμμετοχής, κατακύρωσης, στοιχεία τεχνικής προσφοράς, κλπ) προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή, εφόσον είτε δεν έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται προς αξιολόγηση και τα δείγματα που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές (όπου και αν απαιτείται). «Έγγραφα»: Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων (π.χ. δικαιολογητικών συμμετοχής ή και κατακύρωσης, εγγράφων τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς, κλπ.) στη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. στον παρόντα διαγωνισμό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999. Ειδικότερα: «Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων»: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, κοκ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.
«Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων»: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2β του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες
διακρατικές συμφωνίες.
«Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων»: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2β του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014.
«Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα»: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των όρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3
Προϋπολογισμός και ποσότητες της προμήθειας.
Τα προς προμήθεια είδη με την τοποθέτησή τους καθώς και οι αντίστοιχες ποσότητες αυτών περιγράφονται και προδιαγράφονται στην υπ’ αριθ. 20/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 150.000,00 Ευρώ πλέον του ΦΠΑ 24%. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ. Αναλυτικότερα η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Π.: 15.90.029 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΩΛΗΝΕΣ-ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ», ποσού 150.000,00 Ευρώ πλέον του ΦΠΑ 24% του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019. ΑΡΘΡΟ 4
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού - Λήψη Εγγράφων - Παροχή
Διευκρινίσεων
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
24/04/2019
Ημέρα 30/04/2019 & ώρα 10:00.
Ημέρα 21/05/2019 & ώρα 14:00.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημέρες, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ.
1α) του Ν. 4412/2016.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι την 21/05/2019 ημέρα Τ ρ ί τ η και ώρα 14:00, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτική ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς, που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑ/Φ.40.4/3/1031/2012, ΦΕΚ Β΄ 1317/23.04.2012) και αυτών του άρθρου 37 του Ν. 4412/2016.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων επί των εγγράφων του διαγωνισμού, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια, που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της διακήρυξης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 10η εργάσιμη ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλ. μέχρι την 07/05/2019 και ώρα 14:00. Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας, ως εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και αναρτά το σχετικό έγγραφο με τις παρεχόμενες διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το αργότερο μέχρι τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 1 7 / 0 5 / 2 0 1 9 και ώρα 14:00 στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το έγγραφο αυτό είναι σε μορφή αρχείου .pdf και φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ μέρους των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν λαμβάνονται υπόψη για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν χορηγείται παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 5
Δεκτοί στον διαγωνισμό - Λόγοι Αποκλεισμού

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι ανοικτή επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που θέτει η παρούσα Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια.
Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή/και ενώσεις αυτών, εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ - «Agreement on Government Procurement (GPA)») του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (Φ.Ε.Κ. 139/Α/27.06.1997), στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα των προμηθειών, πληρούν τους γενικούς και ειδικούς όρους του ως και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα της Διακήρυξης.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 254 του Ν. 4412/2016. Οι κοινοπραξίες/ενώσεις επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα κοινοπραξία ή ένωση επιχειρήσεων είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Για την περίπτωση κοινοπραξιών προμηθευτών ή ένωσης προμηθευτών, τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης ευθύνονται απέναντι στην Υπηρεσία αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για κάθε υποχρέωση που απορρέει από την σύμβαση ή από το νόμο.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο Διαγωνισμό, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μίας προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.
Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Υποψήφιοι Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:

α) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:
αα) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το Σύστημα taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
αβ) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας Φ.Π.Α. (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο Σύστημα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
β) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:
βα) Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.
ββ) Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Ν. 4412.2016, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια Υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 5.1 Η Υπηρεσία αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν. 4412/2016 ή είναι γνωστό στην Υπηρεσία με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης- πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α΄ 215).
5.2. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
5.3. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) όλους τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η Υπηρεσία:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
5.5 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση:
α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 5.1 και 5.4 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και
β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 5.4, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5.4, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
5.6. Η Υπηρεσία μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν η Υπηρεσία μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν η Υπηρεσία διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Υπηρεσίας, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
θ) Εάν η Υπηρεσία μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 5.6, η Υπηρεσία μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η Υπηρεσία έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 5.6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 5.1 και
5.4. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η Υπηρεσία μπορεί να αποκλείει οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ.5.6.
Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 5.1 και 5.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
Η απόφαση της Υπηρεσίας για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της επόμενης παραγράφου, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της Υπηρεσίας στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η Υπηρεσία αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Η απόφαση της Υπηρεσίας, καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατ’ αυτής, κοινοποιείται στην Αρχή.
Για τις ανάγκες των δύο προηγούμενων παραγράφων συνιστάται επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και ρυθμίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας της. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Υπόχρεοι της προσκόμισης ποινικού μητρώου είναι:
Φυσικά πρόσωπα Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε Διαχειριστές Ε.Π.Ε Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ για Α.Ε
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του
Στο απαιτούμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, θα πρέπει να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για Αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και
Τα υποσημεία 5.1α) – στ) αδικήματα της παραπάνω παραγράφου.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισμού να ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.
Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ενός νομικού προσώπου ή ενός φυσικού προσώπου, σε περισσότερες από μία συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων). Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος – μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 6
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 και της αριθμ. Π1/2390/16- 10-2013 (ΦΕΚ 2677 Β΄) Υπουργικής Απόφασης, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
Εγγύηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό σε χρηματικό ποσό αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση και ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Προσφορές χωρίς εγγυητική επιστολή απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (Α'147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών το οποίο μπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
Βεβαίωση εγγραφής στο σχετικό Βιοτεχνικό, Εμπορικό η Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αναφορά, σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, σύμφωνα με το αρθρο 58 του Ν.4412/2016
Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο διαγωνιζόμενος θα αποδεικνύει τον τρόπο για την δυνατότητα παράδοσης των υλικών εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
Τα έγγραφα, πιστοποιητικά, κλπ. οπως αναφέρονται στο άρθρο 2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ του τεύχους Τεχνικών προδιαγραφών
Οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 εκδόσεως ή νεότερο διαπιστευμένου οργανισμού. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και θα είναι συναφές με το αντικείμενο της δημοπρατούμενης προμήθειας. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης φυσικών ή/ και νομικών προσώπων η απαίτηση πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 ή νεότερο, ισχύει για κάθε μέλος χωριστά, ενώ το αντικείμενο εργασιών του κάθε μέλους θα πρέπει να είναι συναφές με το τμήμα των εργασιών που θα αναλάβει σύμφωνα με το συμφωνητικό της ένωσης ή της κοινοπραξίας και τα οριζόμενα της σχετικής παραγράφου της παρούσας.
Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:
α. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
β. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
γ. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.
Η συμμετοχή στη διαδικασία του Διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας αλλά και κάθε μέλος του – σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης – έχει λάβει πλήρη γνώση:
α) της παρούσας Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών και
β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναγράφεται σε προηγούμενο άρθρο της παρούσας
Διακήρυξης.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων όλων των τευχών.

ΆΡΘΡΟ 7
Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών
1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: την τιμή των προσφερόμενων ειδών, με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α..
2. Με την προσφορά, η τιμή του υλικού δίδεται ανά μονάδα.
3. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή μονάδος ή δεν δίδεται κατά είδος τιμή, για το σύνολο των υλικών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

ΆΡΘΡΟ 8
Προέλευση των Προσφερόμενων Υλικών
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών
2. Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου.
3. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις. ΆΡΘΡΟ 9
Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη κατά τη διάταξη του άρθρου 97 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί μέσω του Συστήματος, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία και κατ’ ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Έτσι, εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες μέσω του Συστήματος, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτούς και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Οι νέες εγγυητικές επιστολές πρέπει να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή στη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Υπηρεσία κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του Διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του Διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Σε περίπτωση που η κατακύρωση του Διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο μόνον εφόσον αυτός την αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στον επόμενο κατά τη σειρά εκλογής.

ΆΡΘΡΟ 10
Τρόπος Υποβολής και Σύνταξης Προσφορών
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
1 του άρθρου 11 της αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 υπουργικής απόφασης.
Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής:
α) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και
β) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Όπου, ως (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα:
α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο δικαιολογητικά συμμετοχής της παρούσας
β) Τα έγγραφα και πιστοποιητικά που απαιτούνται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.
Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Κάθε υποψήφιος πάροχος - προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του, το σύνολο των πιστοποιητικών, των υπεύθυνων δηλώσεων και των λοιπών διασφαλίσεων που περιλαμβάνονται στα τεύχη της σχετικής μελέτης της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. Σε περίπτωση μη ηλεκτρονικής υποβολής, δεν λαμβάνεται υπόψη η προσφορά και αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., πλην των Φ.Ε.Κ., με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά, αλλά απαιτούνται να προσκομισθούν στην Δ.Ε.Υ.Α.Ν. εντός της ανωτέρω προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά- στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται, η εγγυητική συμμετοχής, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς, κτλ.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται ψηφιακά από τους συμμετέχοντες, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί στο έντυπο οικονομικής προσφοράς και να περιέχει τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχείατης προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση.
Για τη διαμόρφωση της Οικονομικής Προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν:
α) τη διάθεση (φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση) και εγκατάσταση των υλικών πουπεριλαμβάνει η μελέτη,
β) την τεχνική υποστήριξη, εποπτεία εκτέλεσης της προμήθειας - εγκατάστασης, κλπ,
γ) τις δαπάνες συμμετοχής στο διαγωνισμό και τις δημοσιεύσεις της διακήρυξης,
δ) τα έξοδα εγγυητικών επιστολών, τους τόκους κινήσεως κεφαλαίων και λοιπές κάθε φύσης επιβαρύνσεις. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα και για την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε παρόμοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως.
Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 υπουργικής απόφασης.
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία , τα οποία υποβάλλονται ή περιέρχονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, ενδεχόμενη γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του προσφέροντος, ιδίως αν τα στοιχεία αυτά αφορούν στα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών, ο προσφέρων σημαίνει με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές.

ΆΡΘΡΟ 11
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα των προσφορών θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία και οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, μεταφρασμένα στην Ελληνική και επικυρωμένα επίσημα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια των οίκων κατασκευής τα οποία μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα.

ΆΡΘΡΟ 12
Διευκρινίσεις επί της προσκόμισης δικαιολογητικών του διαγωνισμού Τα παραπάνω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που απαιτείται σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα να προσκομισθούν στη Δ.Ε.Υ.Α.Ν., εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, με ποινή απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης, θα προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της επιχείρησης, με διαβιβαστικό όπου αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται ανωτέρω, θα υποβληθούν στη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. μέσα σε καλά σφραγισμένο ενιαίο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).
Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No: 5 7 / 2 0 1 9 (αναγράφεται η απόφαση έγκρισης των Τευχών Δημοπράτησης)
Για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΩΛΗΝΕΣ–ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ »
«Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 21/05/2019.
Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος): επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

ΆΡΘΡΟ 13
Τρόπος Διενέργειας Διαγωνισμού - Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - Ε.Δ.Δ.), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Η Επιτροπή προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν..
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

ΆΡΘΡΟ 14
Αξιολόγηση προσφορών - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων (άρθρο 100 του Ν. 4412/2016), όπως ειδικότερα αναλύεται παρακάτω.
Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους σφραγισμένους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην επιχείρηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες.
Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς».
Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα και την νομιμότητά τους, καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία αυτών με τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν., μπορούν να απευθύνουν αιτήματα ηλεκτρονικά, μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες - οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις - συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται.
Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή ελέγχει τα έγγραφα και πιστοποιητικά που απαιτούνται στις τεχνικές προδιαγραφές που δεν αποκλείονται με βάση τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής. Σε επόμενες συνεχόμενες κλειστές συνεδριάσεις της, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί σε έλεγχο και αξιολόγηση του περιεχομένου των τεχνικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να σημειώνει στο σχετικό πεδίο του συστήματος με την ένδειξη «Εμπιστευτικό». Σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών και οι λοιποί συμμετέχοντες. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον στην προστασία του απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου, όπως αναλύεται στο σε προηγούμενο εδάφιο της παρούσης.
Με το πρακτικό η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή μη» και το πρακτικό αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) στους συμμετέχοντες. Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται και εξετάζεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 17 της
παρούσης διακήρυξης .
Αν δεν υποβληθεί καμία ένσταση για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά), κατά το ανωτέρω στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Οικονομικής Προσφοράς και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση που
παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
Ακολούθως, η Επιτροπή αφού ελέγξει τη συμμόρφωση των οικονομικών προσφορών με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Δεδομένου ότι για την τελική επιλογή του αναδόχου κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, η Επιτροπήκατατάσσει τους προσφέροντες κατά σειρά μειοδοσίας. Αν υποβληθεί ένσταση, ακολουθείται
ανάλογα η προβλεπόμενη στην παρ. 9 του παρόντος άρθρου διαδικασία.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 των ακόλουθων δικαιολογητικών:
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
"Υπεύθυνη δήλωση Α" του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση: Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή αξιολόγησης.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των Ν. 4412/2016 ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντα που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η υποβολή των επικαιροποιημένων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Επίσης, προσκομίζονται σε φυσική μορφή με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν..
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου,είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες, για ενημέρωση.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.και η σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την
πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργική Απόφαση) και της περίπτωσης (β) της παρ. 2του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.

ΆΡΘΡΟ 15
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
1. Η επιτροπή αξιολόγησης αποφασίζει σχετικά και προτείνει:
α. Την κατακύρωση της προμήθειας ή
β. τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους ή
γ. Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.

ΆΡΘΡΟ 16
Ενστάσεις - Προσφυγές
16.1 Ενστάσεις
16.1.1 Κάθε Προσφέρων, που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση της Υπηρεσίας, θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 345 επ. του Ν. 4412/2016.
16.2 Προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία
16.2.1 Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να ζητήσουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 360 επ. του Ν. 4412/2016 προσωρινή δικαστική προστασία για την ακύρωση κάθε πράξης ή παράλειψης της Υπηρεσίας που παραβιάζει κανόνα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εσωτερικού δικαίου που προηγείται της σύναψης της σύμβασης.
16.2.2 Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Υπηρεσίας εκ μέρους του ενδιαφερόμενου, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) Δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
16.2.3 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προσφυγή του ενδιαφερόμενου κατατίθεται ηλεκτρονικά στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) του άρθρου 347 και περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
16.2.4 Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντά του και της αιτιολογίας της. Η πράξη, καθώς και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας της, μπορεί να αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μέσο.
16.2.5 Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφος 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016, παρέμβαση ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της Α.Ε.Π.Π., η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου.
16.2.6 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της παρούσας σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Με τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του παραβόλου και ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής του. Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η Υπηρεσία ανακαλέσει την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής.
16.2.7 Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του Ν. 4412/2016.
16.2.8 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 365 του Ν. 4412/2016. Η Α.Ε.Π.Π., μπορεί, ύστερα από αίτημα του προσφεύγοντος ή αυτεπαγγέλτως και μετά από κλήση της Υπηρεσίας προ τριών (3) ημερών, να εκδώσει πράξη αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα έως ότου αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως, όχι πέραν της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016 για την έκδοση της απόφασής της. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να διατάσσονται προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί η ζημία των θιγόμενων συμφερόντων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνει η Υπηρεσία. Η Α.Ε.Π.Π. μπορεί να αποφασίσει να μην χορηγηθούν τα προσωρινά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου αν κρίνει ότι, ύστερα από στάθμιση όλων των συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου συμφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. Η απόφαση να μη χορηγηθούν προσωρινά μέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει το πρόσωπο που έχει ζητήσει τη χορήγηση των εν λόγω μέτρων.
16.2.9 Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της Υπηρεσίας και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην Υπηρεσία για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια. Η Υπηρεσία υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π. Οι αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π. υπόκεινται αποκλειστικά στα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στο άρθρο 372 του Ν. 4412/2016.
16.3 Διαδικασία υποβολής προσφυγών – ενστάσεων
16.3.1 Ο κάθε ενδιαφερόμενος – συμμετέχων υποβάλλει τις ενστάσεις − προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω στο παρόν άρθρο και το άρθρο 37 του Ν. 4412/2016, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
16.3.2 Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου.
16.3.3 Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του
κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής.
16.3.4 Όσον αφορά την κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς – χρήστες σε μορφή αρχείου pdf, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο ή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014, όπου αυτός εφαρμόζεται) στην αρμόδια Υπηρεσία.
16.3.5 Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Υπηρεσία προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Συγκεκριμένα, μέσα από το Σύστημα ιδίως: Πιστοποιημένοι χρήστες από τον φορέα διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών.
Πιστοποιημένοι χρήστες από τον φορέα διενέργειας του Διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής/ένστασής τους.
16.3.6 Οι σχετικές αποφάσεις περί ενστάσεων κοινοποιούνται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση τους σώματος της σε αυτούς, από την Υπηρεσία, με φροντίδα τους.
16.3.7 Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την Υπηρεσία.
16.3.8 Οι ανωτέρω αποφάσεις του αρμόδιου για τη διοίκηση της Υπηρεσίας Οργάνου καθώς και οι αποφάσεις της που αφορούν την κατακύρωση του Διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους κατά τις διατάξεις του Ν. 3886/2010.Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης.
16.3.9 Κάθε αξίωση του αναδόχου κατά της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ή της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κατά του αναδόχου, που δεν στηρίζεται στην απόφαση της αρμοδίας αρχής και για την οποία έγινε προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια, παραγράφεται, αν κατά το διάστημα της επιδικίας πέρασε διετία χωρίς να διακοπεί η παραγραφή.

ΆΡΘΡΟ 17
Ανακοίνωση Κατακύρωσης και Υπογραφή Σύμβασης Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, δηλαδή αυτά που με υπεύθυνη δήλωση δεσμεύθηκε να προσκομίσει εφόσον ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

ΆΡΘΡΟ 18
Σύμβαση
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την Δ.Ε.Υ.Α.Ν, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Την τιμή.
δ. Τον χρόνο παράδοσης των υλικών.
ε. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
στ. Τον τρόπο πληρωμής του συμβατικού τιμήματος.
ζ. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.
4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα των προσφερόμενων ειδών.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η συμβατική ποσότητα των προσφερόμενων ειδών.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

ΆΡΘΡΟ 19
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα είναι ίσο με το δυο τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή ποσού τριών χιλιάδων ΕΥΡΩ
(3.000,00) ευρώ.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης:
α) προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες κατά την προσφορά του ή δεν προσκομίσει έγκαιρα τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει έγκαιρα για την υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Επιτροπή διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στο άρθρο 302 του Ν. 4412/2016, τα οποία είναι τα εξής:
α. την ημερομηνία έκδοσης,
β. τον εκδότη,
γ. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ. τον αριθμό της εγγύησης,
ε. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ. την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ. τους όρους ότι:
ζα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ζβ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
η. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ. την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι. την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και
ια. στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις εξής διαφοροποιήσεις:
α. Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
β. Θα αναφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες.
Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Υπηρεσίας αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ν. 4412/2016.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. ΆΡΘΡΟ 20
Παράδοση των υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
2. Τα υπό προμήθεια υλικά θα παραδίδονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας στα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., Καλαμάτας 6, Ναύπλιο και στους χρόνους που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λπ.)
3. Η υπέρβαση του χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας – τοποθέτησης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.
4. Ο συμβατικός χρόνος προμήθειας μπορεί, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα τουπρομηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.
Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας – τοποθέτησης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασηςσχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα.

ΆΡΘΡΟ 21
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παραδείδει τα υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται ανωτέρω.

ΆΡΘΡΟ 22
Λοιπές Εγγυήσεις
1. Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά που θα προμηθεύσει - τοποθετήσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, των σχεδίων και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε σχεδίαση, είτε υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια υλικών καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζόμενων. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός(1) έτους και θα αρχίζει από την παραλαβή του υλικού πλήρους και έτοιμου για λειτουργία.
2. Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιμου (πλήρους) υλικού αυτό ή τμήμα του βρεθούν ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και δεν θα είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής με αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκόμενων του υλικού να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται θα απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό ή τμήμα αυτού μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής.
Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ της Υπηρεσίας.
3. Για κάθε αλλαγή, τροποποίηση ή επισκευή απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου καταλληλότητας του υλικού από αρμόδια κρατική υπηρεσία με δαπάνες και ενέργειες του αναδόχου. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου τμήματος και για την τοποθέτησή του και για κάθε σχετική δαπάνη με την αντικατάσταση του πιο πάνω τμήματος. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την Υπηρεσία για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτόν από τις πιο πάνω βλάβες.
4. Κατά το χρόνο της εγγύησης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικές του δαπάνες στην άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρμολόγησης καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά του υλικού που οφείλεται σε όμοιες αιτίες. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή να προβεί στις πιο πάνω ενέργειες, θα κάνει η Υπηρεσία αυτές σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή με άλλο τρόπο που θα είναι δυνατόν να συμφωνηθεί.
5. Εάν οι πιο πάνω βλάβες ή ελαττώματα προκαλέσουν ολική ή μερική διακοπή της λειτουργίας του υλικού και αυτές οι διακοπές διαρκέσουν στο σύνολο τους περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος επιπρόσθετα με τις άλλες του υποχρεώσεις από το άρθρο αυτό να καταβάλλει στην Υπηρεσία λόγω συμφωνημένης ποινικής ρήτρας και ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του προμηθευτή το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης πέραν των πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

ΆΡΘΡΟ 23
Τρόπος Πληρωμής
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
2. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τους φόρους, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.

ΑΡΘΡΟ 24
Εχεμύθεια - Πρόσβαση στα Έγγραφα
Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονομικών φορέων, τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015. Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων.
Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.
Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που κατέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του, η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Το δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα ασκείται:
α) με μελέτη του εγγράφου στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ή
β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του μπορεί να βλάψει το
πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα.
Η άσκηση του δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Εντός είκοσι (20) ημερών, η υπηρεσία υποχρεούται να χορηγήσει στον αιτούντα τα ζητούμενα έγγραφα ή αιτιολογημένα να απορρίψει τη σχετική αίτησή του.

ΑΡΘΡΟ 25
Δημοσιεύσεις- Έξοδα δημοσιεύσεων
Η περίληψη της Διακήρυξης συγκεκριμένα θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό τύπο σε :
α) δύο ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες,
β) μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα,
γ) μία τοπική εφημερίδα.
Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. Η Διακήρυξης και η Περίληψη αυτής , όπως προβλέπεται στον Ν. 4412/2016 (Άρθρο 66) θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Η Περίληψη της Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στον Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια») θα
αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://diavgeia.gov.gr.
Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης, καθώς και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού, είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. και θα καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα της της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. www.deyan.gr
Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακήρυξης (αρχικής και τυχουσών επαναληπτικών), θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι αποδείξεις καταβολής προσκομίζονται κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και πάντως πριν την πρώτη πληρωμή του αναδόχου.

Ναύπλιο, 23/04/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ

 

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

pdfΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 20_2019

pdfΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

pdfΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓIO

pdfΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

pdfΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

pdfΤΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

pdfΤΕΥΔ

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019 12:42

Copyright © 2017 - Δ.Ε.Υ.Α.Ν. | Κατασκευή ιστοσελίδας: Kinisis Web & Tourism