• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ1 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΕΤΟΣ 2019»

Εκτύπωση E-mail

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή και αφορά την Προμήθεια Γάλακτος – έτος 2019 με προϋπολογισμό μελέτης 9.900,00 € χωρίς Φ.Π.Α..

Άρθρο 1ο Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Ναύπλιο την 6η Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, στα γραφεία της ΔΕΥΑΝ, 25ης Μαρτίου 2 στο Ναύπλιο.
2. Η υπηρεσία που θα συνάψει τη σύμβαση με αυτόν που θα αναδειχτεί μειοδότης για την εκτέλεση της προμήθειας, είναι η ΔΕΥΑΝ .

Άρθρο 2ο Νομικό πλαίσιο
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με
- Το Ν. 1069/80 περί κινήτρων διά την ίδρυση επιχειρήσεων
Υδρευσης και Αποχέτευσης.
- Τη ΣΣΕ – ΠΟΕ – Δ.Ε.Υ.Α.
- Το Ν. 4412/16 περί Δημοσίων Συμβάσεων έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών.
- Την παρούσα διακήρυξη και μελέτη της Τ.Υ. της
Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου.
- Την υπ’ αριθμ. 98/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου
σχετικά με την έγκριση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
προμήθεια γάλακτος.
- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έτους 2019
όπου υπάρχει η σχετική εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 9.900,00€ με κωδικό 60.02.002

Άρθρο 3ο Παράδοση Γάλακτος
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης και η παράδοση θα γίνεται στο χώρο των γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Άρθρο 4ο Παραλαβή προσφορών
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων γίνονται δεκτές από την επιτροπή της
ΔΕΥΑΝ μέχρι την ώρα που αναφέρεται στο άρθρο 1 της διακήρυξης αυτής .Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 4412/16 .
Η προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον διαγωνιζόμενο.

Άρθρο 5ο Εγγύηση συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει το 2 % του προϋπολογισμού της προμήθειας, ήτοι 198,00€. Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από Τράπεζα που λειτουργεί μόνιμα στην Ελλάδα ή να είναι σε μορφή Γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή των Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και να αναφέρει μεταξύ άλλων την επωνυμία του συμμετέχοντος, το σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε, την επωνυμία του φορέα που διενεργεί την προμήθεια ήτοι της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου κλπ.
Ισχύς εγγυητικής επιστολής 60 ημέρες το ελάχιστο.

Άρθρο 6 Στοιχεία διαγωνισμού
Στοιχεία που πρέπει να υποβάλουν οι διαγωνιζόμενοι Τρόπος Διαγωνισμού

6.1 Στοιχεία που πρέπει να υποβάλουν οι διαγωνιζόμενοι
Οι διαγωνιζόμενοι θα γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία αφού η Επιτροπή της Δημοπρασίας αξιολογήσει το νομότυπο της συμμετοχής των και την ικανότητά τους για την καλή εκτέλεση της προμήθειας.
Συγκεκριμένα, πρέπει όλοι οι ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και σύμφωνα με το παρών άρθρο να υποβάλουν προσφορά η οποία θα απαρτίζεται από δύο μέρη.
Μέρος Πρώτο : Δικαιολογητικά συμμετοχής
α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της
διακήρυξης.
β) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης, γ)Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου
ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης και αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα.
στ) Νομική Εκπροσώπηση όπως προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας πληρεξούσιο με συμβολαιογραφικό έγγραφο
Μέρος δεύτερο :Οικονομική προσφορά
1. H προσφορά υποβάλλεται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο.
2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχής προφοράς.
3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα :
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας.
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:
α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Η σύνταξη της οικονομικής προσφοράς, με συμπλήρωση Εντύπου Προσφοράς (τιμή ανά μονάδα).
γ) Στον καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφονται έξω απ’ αυτόν ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσης διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου σε ευρώ.
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές, μονογραφεί και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
6. Οπροσφέρωνθεωρείταιότιαποδέχεταιπλήρωςκαιανεπιφύλακταόλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία διευκρίνιση, τροποποίηση, ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιων της είτε ύστερα από έγγραφο. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
7. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιμή του προσφερόμενου είδους ανά μονάδα και θα περιλαμβάνουν κάθε άλλη επιβάρυνση.
.
Το Εντυπο Προσφοράς (σφραγισμένο από την
Υπηρεσία) , θα συμπληρωθεί από τον συμμετέχοντα υποψήφιο προμηθευτή.

6.2 Τρόπος διαγωνισμού
Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση μέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού δεν γίνεται δεκτή προσφορά μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη εκτός και αν η εμπρόθεσμη επίδοση συνεχίζεται χωρίς διακοπή. Μετά τη λήξη της παράδοσης προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο.
Η επιτροπή παρουσία των διαγωνιζομένων ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης τα οποία καταγράφει περιληπτικά στα πρακτικά.
Μετά την καταγραφή, σε μυστική συνεδρίαση, την ημέρα του διαγωνισμού η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά με τρόπο που να δείχνει αν είναι ή όχι σύμφωνα με τη διακήρυξη και αποφασίζει αν και ποιοι θα αποκλειστούν. Στη συνέχεια ανακοινώνει τους αποκλειόμενους και τους λόγους αποκλεισμού τους καλώντας τους αποκλειόμενους να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με τις σφραγισμένες προσφορές τους.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων έγιναν δεκτοί αποσφραγίζονται από την επιτροπή κατά σειρά και ανακοινώνονται δημόσια.

Άρθρο 7ο Ισχύς προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος προσφοράς.
3. Οι τιμές της προσφοράς θα είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.

Άρθρο 8ο Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού υπηρεσία, πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 9ο Κατακύρωση – Ανακοίνωση κατακύρωσης
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή που
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η δημοπρασία αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό αυτής, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10ο Σειρά ισχύος τευχών Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :
α. Η προσφορά 
β. Η Διακήρυξη
γ. Το Τιμολόγιο Μελέτης 
δ. Ο προϋπολογισμός Μελέτης . ε. Οι τεχνικές προδιαγραφές . στ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων ζ. Η Τεχνική Εκθεση . Άρθρο 11ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Μετά την έγκριση της δημοπρασίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στη ΔΕΥΑΝ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί του Συμφωνητικού της προμήθειας , για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 12ο Τροποποίηση Υλικών
Ανάλογα με τις ανάγκες και προτεραιότητες της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου, ο σχετικός πίνακας των ειδών των συμβατικών τευχών, μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μετά από σχετική αίτηση της υπηρεσίας. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των ποσοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου και δυνατότητα να γίνει κάποια αντικατάσταση των υλικών με άλλα νέα εκτός σύμβασης, εφ’ όσον συμφωνούν και οι δύο πλευρές, πάντα στο ύψος της σύμβασης.

Άρθρο 13ο Παραλαβή τευχών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη του διαγωνισμού έπ’ ονόματί των από τη ΔΕΥΑΝ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του ταμείου της , το αργότερο μία ( 1 ) ημέρα πριν από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, ήτοι στις 5 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη . Σημειώνεται ότι σε κάθε διαγωνιζόμενο θα χορηγηθεί ένα μόνο έντυπο προσφοράς με σφραγίδα της υπηρεσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων δημοπράτησης στα γραφεία της ΔΕΥΑΝ ( 25ης Μαρτίου 2 , τηλ. 2752028976, 2752024167, fax. 2752099461, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. : deyan.gr

Άρθρο 14ο Τρόπος πληρωμής
Η παραλαβή της αξίας των ειδών της παρούσας θα γίνεται τμηματικά με 100% εξόφληση της αξίας των ειδών που παραδόθηκαν εντός 60 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης αυτών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση κάθε τιμολογίου είναι η προσκόμιση στο λογιστήριο της ΔΕΥΑΝ των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με εκδιδόμενα παραστατικά του αναδόχου, με έκδοση χρηματικού εντάλματος, συνοδευόμενο από τα νόμιμα δικαιολογητικά και τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.

Άρθρο 15ο Υπογραφή σύμβασης
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών καταρτίζεται η σχετική σύμβαση που υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, και είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου

Άρθρο 16ο Δημοσίευση
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και θα αναρτηθεί στο Διαύγεια.
Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ., καθώς και στο wed site της Δ.Ε.Υ.Α.ΝΑΥΠΛΙΟΥ: deyan.gr
Τα έξοδα για τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης , τόσο της αρχικής όσο και των τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Άρθρο 17ο Ανακήρυξη μειοδότη
Με δεδομένη τη προϋπόθεση ότι οι προσφορές ικανοποιούν όλες τις λειτουργικές και νομικές απαιτήσεις της παρούσας μελέτης, ανάδοχος της προμήθειας ανακηρύσσεται αυτός που προσέφερε τη συνολικά χαμηλότερη τιμή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Χρήστος Καρέλης

 

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ

pdfΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

pdfΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑ

pdfΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

pdfΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

pdfΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 22 Μαϊος 2019 16:59

Copyright © 2017 - Δ.Ε.Υ.Α.Ν. | Κατασκευή ιστοσελίδας: Kinisis Web & Tourism