ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

Εκτύπωση E-mail

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

Εχοντας υπόψη: 

α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1069/80

β) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

γ) Το Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

δ) Τη διαθέσιμη πίστωση του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για το έτος 2019 ύψους 35.303,00€ με κωδ. 64.00.000

ε) Την αριθμ. 32/2019  μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 

στ) Την υπ’ αριθμ. 121/2019  Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη 95οκτ. και πετρέλαιο κίνησης)    για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου για το  έτος 2019, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά (έκπτωση), επί της εκάστοτε εβδομαδιαίας διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής πώλησης βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την Π.Ε. Αργολίδας (όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσης)  .

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Ισχύουσες Διατάξεις 

α) Ν. 1069/80

β) Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

γ) Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

Αντικείμενο της προμήθειας και προϋπολογισμός 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια καυσίμων για  το έτος 2019 άλλως μέχρι εξαντλήσεως του ποσού, που θα    χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών της κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

  1

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95οκτ.

λίτρα

11.600

1,65

19.140,00

2

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

λίτρα 

11.545

1,40

16.163,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.) 

 

35.303,00

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

Τεχνικές  προδιαγραφές 

Τα υπό προμήθεια καύσιμα θα αφορούν βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης και πρέπει να καλύπτονται  από τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα ΦΕΚ: 410 τεύχος Β/ 11-4-2001 και 332  τεύχος Β/ 11-2-2004 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18η Ιουνίου  2019,  ημέρα Τρίτη  και ώρα λήξης  υποβολής  προσφορών την 10:00π.μ. στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.  

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

Λήψη πληροφοριών

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής,  την παραλαβή των τευχών της διακήρυξης, καθώς και το έντυπο προσφοράς,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .  

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

Χρόνος – Τόπος – Τρόπος παράδοσης 

Τα καύσιμα θα παραδίδονται με έξοδα και μέριμνα  του αναδόχου προμηθευτή ως ακολούθως : 

Πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη  σε πρατήριο καυσίμων που διαθέτει ή θα συνεργάζεται ο ανάδοχος προμηθευτής (σε κάθε περίπτωση το πρατήριο θα βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Ναυπλίου του Δήμου Ναυπλίου). 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

Δικαίωμα  συμμετοχής έχουν όσοι  είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση υγρών καυσίμων, και εφόσον διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίμων και επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα :

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

β.  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, όπου να προκύπτει  ότι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες. 

γ.  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας    από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης τόσο των ιδίων όσο και των εργαζομένων τους κατά την ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού. 

δ.  Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (α),  (β) και (γ) τους παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 

ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα. 

 

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, όπου να προκύπτει ότι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες. 

γ.  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, από το οποίο  να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης τόσο των ιδίων όσο και των εργαζομένων τους κατά την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού. 

δ.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας  εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

 

ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Ολα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται  παραπάνω, εκτός από το απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή άλλου αντίστοιχου με αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπρόσωπου της συμμετεχούσης  εταιρείας .

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

  Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

α.  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μετατοποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.        

γ.  Οι Μ.Μ.Ε. εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών  μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα ακόλουθα : 

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

β.  Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου  ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρεία.  

γ.    Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού οκτακοσίων εβδομήντα  ευρω (707,00€)  με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του  Τ.Π.Δ. που θα απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης – Αποχέτευσης Ναυπλίου .   

 

Επιπροσθέτως, θα αναφέρεται αριθμός τηλεμοιότυπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσεις. 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 

Υποβολή Προσφορών 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς μέχρι την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού,  στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου, 25ης Μαρτίου 2, Ναύπλιο, Τ.Κ. 211 00   ή να κατατίθενται στην αρμόδια επιτροπή έως την λήξη υποβολής προσφορών. 

Προσφορές που περιέχονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του  διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται    στην Επιτροπή πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

Προσφορές  που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες  οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του καυσίμου  στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρον την οικονομικότερη προσφορά η οποία προκύπτει από το μεγαλύτερο  συνδυαστικό ποσοστό έκπτωσης (Σ.Π.Ε.) των καυσίμων επί της εκατό (%), σύμφωνα με τη σχέση:    

 

Σ.Π.Ε. = 0,5422  (ΠΕ1) + 0,4578  (ΠΕ2)

όπου,  

ΠΕ1= ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) για την βενζίνη (αμόλυβδη) και 

ΠΕ2=ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) για το πετρέλαιο κίνησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από τη ημέρα του διαγωνισμού .

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη . Η  Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών .

Αν η Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου κρίνει ασύμφορες τις προσφορές   μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο μειοδότης δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη . 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

Φάκελος προσφοράς 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί νε επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας το Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια 

γ) Ο  τίτλος της διακήρυξης 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου   

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, και η εγγύηση συμμετοχής. 

 Τα οικονομικά στοιχεία  της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία. 

Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου .  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν   ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον  υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών αριθμούνται  από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την Επιτροπή ενώπιον των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά.  Οι φάκελοι  των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά   μονογράφονται    και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο .  

Οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση  της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων,  επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην Επιτροπή για την αποσφράγισή τους και ακολουθεί η ανακοίνωση των τιμών.   

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στους ενδιαφερομένους,  ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς. 

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών σε πρακτικό.   

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο

Ενστάσεις 

Ενσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στη Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου, μέσο  του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευσης της διακήρυξης  μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Κατά της νομιμότητας της διενέργειας  του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε  αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού,  αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, το  οποίο υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη  γνωμοδότησή του στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. που αποφαίνεται  τελικά. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της  απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (Fax) .

Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο

Ανακοίνωση Κατακύρωση – Σύμβαση 

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Οι συμβάσεις συντάσσονται με βάση τους όρους της διακήρυξης που περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία της προμήθειας .

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :  

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 

Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

Εγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

Ο προμηθευτής εγγυάται με την σύμβασης ότι τα καύσιμα που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή.  Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει  ύστερα από αίτηση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κάθε ποσότητα καυσίμου που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό καυσίμων που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας .

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου καυσίμου και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που   προξενήθηκε   από το ακατάλληλο προϊόν .

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Τ.Π.Δ., το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας .

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων  από τους δύο συμβαλλόμενους. 

  

ΑΡΘΡΟ 15Ο

Παραλαβή των υλικών 

Η παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη . 

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο

Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και θα έχει διάρκεια  δώδεκα   (12) μηνών  . 

Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν  ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/16 .

 

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρονικό της παράτασης, περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου.           

ΑΡΘΡΟ 17Ο

Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρμόδια για την προμήθεια επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο

Δημοσιότητα διακήρυξης  

Περίληψη της Διακήρυξης  αυτής θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο και θα  αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον  πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί   στο ΚΗΜΔΗΣ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. στη διεύθυνση: www.deyan.gr 

 

Ναύπλιο, 29-5-2019 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Καρέλης   Χρήστος 

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ

pdfΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

pdfΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

pdfΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

pdfΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

pdfΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31 Μαϊος 2019 07:36

Copyright © 2017 - Δ.Ε.Υ.Α.Ν. | Κατασκευή ιστοσελίδας: Kinisis Web & Tourism