ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ- ΕΤΟΥΣ 2019»

Εκτύπωση E-mail

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)  διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό  μειοδοτικό διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή και αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ - ΕΤΟΥΣ 2019» με προϋπολογισμό μελέτης 39.990,00 € χωρίς Φ.Π.Α..

 

Άρθρο 1ο  Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο  Ναύπλιο την 30 Ιουλίου  2019 ημέρα Τρίτη   και  

 

ώρα  10:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης,   στα γραφεία της ΔΕΥΑΝ, 25ης Μαρτίου 2 στο Ναύπλιο. 

 

 1. Η υπηρεσία που θα συνάψει τη σύμβαση με αυτόν που θα αναδειχτεί μειοδότης για την εκτέλεση της προμήθειας,  είναι η ΔΕΥΑΝ . 

 

Άρθρο 2ο  Νομικό πλαίσιο

 

διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με 

Το Ν. 1069/80 περί κινήτρων διά την ίδρυση επιχειρήσεων Υδρευσης και Αποχέτευσης.

Τη ΣΣΕ – ΠΟΕ – Δ.Ε.Υ.Α. 

Το Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

Την παρούσα διακήρυξη και μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου. 

Την υπ’ αριθμ. 138/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου σχετικά με την έγκριση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης .  

Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έτους 2019 όπου υπάρχει η σχετική εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 39.990,00€ με κωδικό 60.02.000

 

Άρθρο 3ο  Παράδοση Ειδών  

 

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί μέσα σε διάστημα έξι  (6) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης .

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τον κάθε εργαζόμενο στο κατάστημα του αναδόχου  έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των κατάλληλων για κάθε εργαζόμενο ειδών ένδυσης και υπόδησης και δυνατότητα αλλαγής αυτών έτσι ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στο σωματότυπο  του καθενός. Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει το κατάστημα ή υποκατάστημα του αναδόχου να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ναυπλίου.   

 

 

Αρθρο 4ο Παραλαβή προσφορών 

 

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων γίνονται δεκτές από την επιτροπή της ΔΕΥΑΝ μέχρι την ώρα που αναφέρεται στο άρθρο 1 της διακήρυξης αυτής.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 .

 

Η προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον διαγωνιζόμενο.

 

Άρθρο 5ο Εγγύηση συμμετοχής

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει το 2 % του προϋπολογισμού της προμήθειας, ήτοι 800,00€.  Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από Τράπεζα που λειτουργεί μόνιμα στην Ελλάδα ή να είναι σε μορφή Γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και να αναφέρει μεταξύ άλλων την επωνυμία του συμμετέχοντος, το σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε, την επωνυμία του φορέα που διενεργεί την προμήθεια ήτοι της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου κλπ.

 

Ισχύς εγγυητικής επιστολής 90 ημέρες το ελάχιστο.

 

 

Άρθρο 60 Στοιχεία διαγωνισμού

 

Στοιχεία που πρέπει να υποβάλουν οι διαγωνιζόμενοι Τρόπος Διαγωνισμού

 

 

6.1 Στοιχεία που πρέπει να υποβάλουν οι διαγωνιζόμενοι

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία εφόσον ασκούν επάγγελμα συναφή με την παρούσα προμήθεια και αφού η Επιτροπή της Δημοπρασίας αξιολογήσει το νομότυπο της συμμετοχής των και την ικανότητά τους για την καλή εκτέλεση της προμήθειας.

 

 

Συγκεκριμένα, πρέπει όλοι οι ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και σύμφωνα με το παρών άρθρο 6 της παρούσης διακήρυξης  να υποβάλουν  προσφορά η οποία θα απαρτίζεται από δύο  μέρη.

 

 

Μέρος Πρώτο : Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

 

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της διακήρυξης.

 

β) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης, γ)Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας από τα οποία  να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους

δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου 

ε) Υπεύθυνη Δήλωση  στην οποία να δηλώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάρισης αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό  ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή  πτωχευτικού   συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία και ότι σε περίπτωση που κηρυχθεί μειοδότης θα προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά . 

στ. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης και αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα. 

 

   ζ. Νομική Εκπροσώπηση όπως προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας  ή πληρεξούσιο με συμβολαιογραφικό έγγραφο 

 

 

 

Μέρος δεύτερο  :Οικονομική προσφορά

 

 

H  προσφορά υποβάλλεται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο. 

 

 1. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχής προφοράς. 

 

 1. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα : 

 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας. 

 

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. 

 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

 1. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

 

α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 

β) Η σύνταξη της οικονομικής προσφοράς, με συμπλήρωση Εντύπου Προσφοράς (τιμή ανά μονάδα). 

 

γ) Στον καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφονται έξω απ’ αυτόν ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσης διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου σε ευρώ. 

 

 1. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές, μονογραφεί και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

 

 1. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία διευκρίνιση, τροποποίηση, ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιων της είτε ύστερα από έγγραφο. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

 

 1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιμή του προσφερόμενου είδους  ανά μονάδα και θα περιλαμβάνουν κάθε άλλη επιβάρυνση. 

 

 

 

.

 

Το Εντυπο   Προσφοράς

(σφραγισμένο

από  την

 

 

Υπηρεσία) , θα συμπληρωθεί από τον συμμετέχοντα υποψήφιο προμηθευτή.

 

 

 

Τρόπος διαγωνισμού 

 

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση μέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού δεν γίνεται δεκτή προσφορά μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη εκτός και αν η εμπρόθεσμη επίδοση συνεχίζεται χωρίς διακοπή. Μετά τη λήξη της παράδοσης προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο.

 

Η επιτροπή παρουσία των διαγωνιζομένων ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης τα οποία καταγράφει περιληπτικά στα πρακτικά.

 

Μετά την καταγραφή, σε μυστική συνεδρίαση, την ημέρα του διαγωνισμού η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά με τρόπο που να δείχνει αν είναι ή όχι σύμφωνα με τη διακήρυξη και αποφασίζει αν και ποιοι θα αποκλειστούν. Στη συνέχεια ανακοινώνει τους αποκλειόμενους και τους λόγους αποκλεισμού τους καλώντας τους αποκλειόμενους να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με τις σφραγισμένες προσφορές τους.

 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων έγιναν δεκτοί αποσφραγίζονται από την επιτροπή κατά σειρά και ανακοινώνονται δημόσια.

 

 

Άρθρο 7ο Ισχύς προσφορών

 1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

 

 1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος προσφοράς. 

 

 1. Οι τιμές της προσφοράς θα είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται. 

 

 

 

 

 

Άρθρο 8ο Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας

 

 1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού υπηρεσία, εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 

 

Άρθρο 9ο Κατακύρωση – Ανακοίνωση κατακύρωσης

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της

 

Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η δημοπρασία αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό αυτής, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

Άρθρο 10ο Σειρά ισχύος τευχών

 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :

 

α. Η προσφορά .

 

β. Η Διακήρυξη 

γ. Το Τιμολόγιο Μελέτης .

 

δ. Ο προϋπολογισμός Μελέτης .

ε. Η προμέτρηση  .

στ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ζ. Η Τεχνική Περιγραφή   .

 

 

Άρθρο 11ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης

 

Μετά την έγκριση της δημοπρασίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στη ΔΕΥΑΝ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί του Συμφωνητικού της προμήθειας , για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης.

 

Άρθρο 12ο  Τροποποίηση Ειδών 

 

Ανάλογα με τις ανάγκες και προτεραιότητες της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου, ο σχετικός πίνακας των ειδών των συμβατικών τευχών, μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μετά από σχετική αίτηση της υπηρεσίας. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των ποσοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου και δυνατότητα να γίνει κάποια αντικατάσταση των ειδών  με άλλα νέα εκτός σύμβασης, εφ’ όσον συμφωνούν και οι δύο πλευρές, πάντα εντός των ορίων της σύμβασης . 

 

Άρθρο 13ο Παραλαβή τευχών

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη του διαγωνισμού έπ’ ονόματί των από τη ΔΕΥΑΝ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του ταμείου της , το αργότερο μία ( 1 ) ημέρα πριν από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, ήτοι στις 29 Ιουλίου 2019. Σημειώνεται ότι σε κάθε διαγωνιζόμενο θα χορηγηθεί ένα μόνο  έντυπο προσφοράς με σφραγίδα της υπηρεσίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των  τευχών  δημοπράτησης στα γραφεία της ΔΕΥΑΝ ( 25ης Μαρτίου 2 , τηλ. 2752028976, 2752024167,  fax. 2752099461, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. www. deyan.gr 

 

 

Άρθρο 14ο  Τρόπος πληρωμής

 

Η παραλαβή της αξίας των ειδών της παρούσας θα γίνεται τμηματικά με 100% εξόφληση της αξίας των ειδών που παραδόθηκαν εντός 60 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης αυτών.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση κάθε τιμολογίου είναι η προσκόμιση στο λογιστήριο της ΔΕΥΑΝ των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με εκδιδόμενα παραστατικά του αναδόχου, με έκδοση χρηματικού εντάλματος, συνοδευόμενο από τα νόμιμα δικαιολογητικά και τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.

 

 

Άρθρο 15ο  Υπογραφή σύμβασης

 

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και το αργότερο εντός είκοσι  (20) ημερών καταρτίζεται η σχετική σύμβαση που υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, και είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου

 

 

 

Άρθρο 16ο  Δημοσίευση

 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού και θα αναρτηθεί στο Διαύγεια και στον πίνακα  ανακοινώσεων  της  Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

 Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. www. deyan.gr .

 

Τα έξοδα για τη δημοσίευση τις περίληψης της διακήρυξης,, τόσο της αρχικής όσο και των τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών, βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας. 

 

Άρθρο 17ο  Ανακήρυξη μειοδότη

 

Με δεδομένη τη προϋπόθεση ότι οι προσφορές ικανοποιούν όλες τις  λειτουργικές και νομικές απαιτήσεις της παρούσας μελέτης, ανάδοχος  της  προμήθειας  ανακηρύσσεται  αυτός  που  προσέφερε  τη συνολικά χαμηλότερη τιμή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 

Χρήστος    Καρέλης  

 

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ

pdfΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

pdfΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

pdfΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

pdfΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ 

pdfΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019 14:47

Copyright © 2017 - Δ.Ε.Υ.Α.Ν. | Κατασκευή ιστοσελίδας: Kinisis Web & Tourism