ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εκτύπωση E-mail

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου: διακηρύσσει 

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας: 

«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ)» Προϋπολογισμού 50.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24 %)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
1) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 127, 200, 326 και 327. 2) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006. 

3) Το υπ’αριθ. 61/2019 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (τεχνική έκθεση & προϋπολογισμός) της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 

4) Την υπ’ αριθ. 181/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου με την οποία διατέθηκε η πίστωση (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

5)  Τη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥΣΥ 237- 11/07/2019) για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού 50.000,00 Ευρώ, σε βάρος του Κ.Α.: 15.91.005 και ποσού 12.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.: 54.01 (ΦΠΑ) και

6)  Τους όρους της παρούσας και
καλεί

τους ενδιαφερόμενους με τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας. 

Άρθρο 1ο. : Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας. Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Αναθέτουσα αρχή: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) Οδός: 25ης Μαρτίου 2
Ταχ.Κωδ: 21100
Τηλ.: 27520-24167, 28976 

Fax: 27520-99461
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν (25ης Μαρτίου 2, Ναύπλιο ) την 10/10/2019 , ημέρα Πέμπτη, ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 10.30 π.μ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται την 17/10/2019 , ημέρα Πέμπτη. 

Άρθρο 2ο. : Τεύχη δημοπράτησης 

1. Τα έγγραφα της σύμβασης για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: 

ηπαρούσαδιακήρυξη,

Το υπ’αριθ. 6 1 /2019 επισυναπτόμενο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (τεχνική
έκθεση & προϋπολογισμός) της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

ΗΕιδικήσυγγραφήυποχρεώσεων.

ΤοΤιμολόγιομελέτης

Τυποποιημένο έντυπο προσφοράς με σφραγίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν

στ. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από 

την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δικές τους δαπάνες και φροντίδα τους. 

Άρθρο 3ο. : Αντικείμενο του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός αφορά την υπηρεσία: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ)», όπως περιγράφεται στο υπ’αριθ. 61/2019 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ηπαρούσασύμβασηυποδιαιρείταιστιςκάτωθιδύοομάδεςμετίτλο:

ΟΜΑΔΑ 01. 

ΟΜΑΔΑ 02. 

Ηλεκτροτεχνικές εργασίες
(Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων), CPV: 50532100-4,
εκτιμώμενης αξίας 16 .200 ,00€ πλέο ν Φ . Π.Α .
Επισκευές αντλιών και εργασίες επί των αντλιοστασίων, (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών),
CPV: 50510000-3,
εκτιμώμενης αξίας 33 .800 ,00€ πλέο ν Φ . Π.Α

3. Γίνονται δεκτές προσφορές σε μία ή δύο ομάδες. Ο μειοδότης/μειοδότες αναδεικνύονται ανά ομάδα ή στο σύνολο εφόσον μειοδοτήσει και στις δύο ομάδες. 

Άρθρο 4ο. : Προσόντα διαγωνιζομένων 

1. Δεκτοίστοδιαγωνισμόγίνονταιόλαταφυσικά,ήνομικάπρόσωπα,ήσυνεταιρισμοί,ή ενώσεις οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα (ανά ομάδα) : 

Για την ΟΜΑΔΑ 01 :
Αδειούχοι ή πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι Δ.Ε. ή Τ.Ε. που διαθέτουν επαγγελματικό εργαστήριο-περιελίξεις ηλεκτρικών μηχανών ,είναι γραμμένοι στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας τους και δεν αποκλείονται για οποιονδήποτε λόγο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και οι οποίοι έχουν το δικαίωμα ασκήσεως της δραστηριότητας που δημοπρατείται. 

Για την ΟΜΑΔΑ 02 : 

Αδειούχοι ή πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι Δ.Ε ή Τ.Ε. οι οποίοι διαθέτουν
μηχανουργείο- επαγγελματικό εργαστήριο, είναι γραμμένοι στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας τους και δεν αποκλείονται για οποιονδήποτε λόγο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και οι οποίοι έχουν το δικαίωμα ασκήσεως της δραστηριότητας που δημοπρατείται.

Γερανοφόρο όχημα σε αυτοκίνητο τουλάχιστον 3.5 τόνων μικτό βάρος για την άμεση επέμβαση και μεταφορά στο σημείο επισκευής.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία από την Αναθέτουσα Αρχή για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Για να γίνουν δεκτοί οι παραπάνω συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 8 των όρων διακήρυξης.

Άρθρο 5ο. : Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει τους κωδικούς Κ.Α: 15.91.005 και Κ.Α.:54.01 (ΦΠΑ) του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. όπως δηλώνεται στην βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥΣΥ 237- 11/07/2019).

Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011.

ΟΦ.Π.Α.βαρύνειτηνΔ.Ε.Υ.Α.Ν.

ΟιπληρωμέςθαγίνονταιτμηματικάανάλογαμετηνπρόοδοεκτέλεσηςτωνΥπηρεσιών.
(σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016)

Οι πληρωμές θα γίνονται σε EURO. 

Άρθρο 6ο. : Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον προμηθευτή/ές με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Μπορείόμωςοκάθευποψήφιοςναδώσειπροσφοράμόνογιατηνμίαήκαιγιατιςδύο από τις Ομάδες. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ανακηρύσσει ανάδοχο για κάθε Ομάδα 

ξεχωριστά, με βάση τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς στην κάθε ομάδα, ή έναν ανάδοχο 

για το σύνολο των δύο ομάδων εφόσον είναι κοινός μειοδότης.
3. ΗέγκρισηκατακύρωσηςτουδιαγωνισμούθαγίνειαπότοΔ.Σ.τηςαναθέτουσαςαρχής 

(Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) όπως προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Άρθρο 7ο. : Υποβολή φακέλου προσφοράς 

1. Οιφάκελοιτωνπροσφορώνυποβάλλονταιμέσαστηνπροθεσμίατουάρθρου1είτε(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
Προσφορά του ..............1
για την υπηρεσία : «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ)» 

με αναθέτουσα αρχή την : «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)» και ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού την ............................................................... 

3. Μετηνπροσφοράυποβάλλονταιταακόλουθα:
α. ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8.
β. ξεχωριστόςσφραγισμένοςφάκελος,μετηνένδειξη«ΤεχνικήΠροσφοράΟμάδας...» 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8. 

1 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής. 

γ. ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8. 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2.
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 

5. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Άρθρο 8ο. : Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

1. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα: 

α. Αντίγραφοδελτίουαστυνομικήςταυτότηταςτουνόμιμουεκπροσώπου.
β. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της 

παρούσας διακήρυξης. Υπεύθυνηδήλωσηότι: 

Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα.
Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ. 

Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, έκδοσης τελευταίου τριμήνου θα 

κατατεθούν από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης.
δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην 

καταβολή εισφορών.
ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Οφάκελος«ΤεχνικήΠροσφοράΟμάδας...»πρέπει,επίποινήαποκλεισμού,ναπεριέχει τα ακόλουθα: 

Για την ΟΜΑΔΑ 01 : 

pastedGraphic_11.pdf

α. 

β. γ. δ. 

φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ειδικότητας ηλεκτρολόγου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), ή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού (ΤΕ).
φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου –περιελίξεις ηλεκτρικών μηχανών εν ισχύ ή απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης. 

Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 ότι οι ζητούμενες εργασίες στο άρθρο 3 της παρούσης εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο στο ηλεκτροτεχνείο του. 

Προϋπηρεσία σε παρόμοια παροχή υπηρεσίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (-2-) ετών εντός της τελευταίας τριετίας (2017, 2018 & 2019) (φωτοαντίγραφα συμβάσεων ή Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών). Τα χρονικά διαστήματα για τα οποία υπάρχει επικάλυψη ημερομηνιών λαμβάνονται υπόψη μία φορά. 

Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου. 

ε.
Για την ΟΜΑΔΑ 02 :

φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ειδικότητας ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), ή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνολόγου ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού (ΤΕ).
φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας μηχανουργείου εν ισχύ ή απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης. 

Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 ότι οι ζητούμενες εργασίες στο άρθρο 3 της παρούσης εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο στο μηχανουργείο του. 

Προϋπηρεσία σε παρόμοια παροχή υπηρεσίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (-2-) ετών εντός της τελευταίας τριετίας (2017, 2018 & 2019) (φωτοαντίγραφα συμβάσεων ή Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών). Τα χρονικά διαστήματα για τα οποία υπάρχει επικάλυψη ημερομηνιών λαμβάνονται υπόψη μία φορά. 

Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου. 

στ. Άδεια Λειτουργίας Γερανοφόρου οχήματος σε αυτοκίνητο τουλάχιστον 3.5 τόνων μικτό βάρος για την άμεση επέμβαση και μεταφορά στο σημείο επισκευής. 

Υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφει ότι:
Αναλαμβάνω με ιδία μέσα ασφαλείας και εξοπλισμού τις κάτωθι εργασίες εντός του Καλικρατικού Δήμου Ναυπλίου:
• Επισκευές αντλιών (εξάρμωση, συναρμολόγηση, αντικατάσταση ρουλεμάν, στυπιοθλιπτών, τσιμουχών, O-ring, παρεμβυσμάτων, μηχανουργικές κατεργασίες άξονα, καθαρισμός, βαφή, κ.λ.π.).
• Απεγκατάσταση-εγκατάσταση αντλιών ύδρευσης / λυμάτων μετά των παρελκόμενών τους (βάσεις λυόμενου συνδέσμου, σωλήνες αναρρόφησης- κατάθλιψης,οδηγοί στήριξης,οδηγοίανέλκυσης-καθέλκυσης,κ.λ.π.)
• Καθαρισμός αντλιών λυμάτων (επί τόπου), περισυλλογή και απομάκρυνση τυχόν φερτών υλικών από τις αντλίες.
• Γενικές μηχανουργικές εργασίες επί τόπου, όπως π.χ. τοποθέτηση-συντήρηση θυροφράγματος αντλιοστασίων λυμάτων, αντικατάσταση διαβρωμένων σωληνώσεων λυμάτων, επισκευή βανών, καθαρισμός αντεπίστροφων βαλβίδων, αντικατάσταση σαλαμαστρών κ.λ.π.

Υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφει ότι: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης επέμβασης (π.χ στην Ε.Ε.Λ. Τολού ή όπου αλλού ζητηθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Ν) θα βρίσκομαι επί τόπου της ζήτησης εντός 1 ώρας από την στιγμή της κλήσης.

3. Οφάκελος«ΟικονομικήΠροσφορά»περιέχει:
Την οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου συμπληρωμένη στο τυποποιημένο έντυπο (άρθρο 2, παράγραφος 1.ε).
Διευκρινίζεται ότι: 

Προσφορέςπουυποβάλλονταιανοικτές,δενγίνονταιαποδεκτές.

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν
ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αριθμητικής και ολόγραφης τιμής στην οικονομική προσφορά λαμβάνεται υπόψη η ολόγραφη και η Επιτροπή διορθώνει την προσφορά σύμφωνα με την ολόγραφη. Επίσης διορθώνονται σφάλματα στα γινόμενα και τα αθροίσματα του συμπληρωμένου εντύπου προϋπολογισμού της οικονομικής
προσφοράς, ο οποίος ισχύει όπως διορθώθηκε.

Οι προσφορές υπογράφονται από τον διαγωνιζόμενο ή σε περίπτωση νομικών
προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Οι προσφορές ενώσεων προμηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπρόσωπο.

Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου απορρίπτονται.. 8

Άρθρο 9ο. : Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ηπροσφερόμενητιμήδίνεταισεευρώ.

3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά 

συμπληρωμένη στο τυποποιημένο έντυπο (άρθρο 2, παράγραφος 1.ε). 

Άρθρο 10ο. : Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση 

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή της δημοπρασίας, σε δημόσια συνεδρίαση, μέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. 

Πάνω σε κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς καθώς και – σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης – η τυχόν άμεση απόρριψή της, εάν δεν συνοδεύεται από το δελτίο ταυτότητας ή το απαιτούμενο παραστατικό εκπροσώπησης. 

Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη λήξη του χρόνου παράδοσης της προσφορών.
Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού να γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. 

Μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η επιτροπή ελέγχει, με την παρουσία των διαγωνιζόμενων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης των προσφορών. 

Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στο πρακτικό, περιληπτικά μεν, αλλά με τρόπο που να δείχνει εάν είναι ή όχι σύμφωνα προς τους όρους της διακήρυξης. 

Ο εσωτερικός φάκελος της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που βρίσκεται μέσα στον ανοικτό φάκελο, παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται πάνω σ αυτόν ο αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζομένων οι παριστάμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού αποχωρούν και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. 

Στη μυστική συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλεισθούν. 

Στη συνέχεια, η συνεδρίαση ξαναγίνεται δημόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τα ονόματα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους αποκλείσθηκαν, τους καλεί δε να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με τη σφραγισμένη προσφορά τους. 

Οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία αποσφραγίζονται κατά σειρά και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται από την επιτροπή δημόσια.
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνοι προς τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Σε περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού. 

Άρθρο11ο. :Ενστάσειςκατάτηςδημοπρασίας 

Κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού, μπορεί να υποβληθεί ένσταση σε οποιοδήποτε στάδιο καταβάλλοντας το σχετικό παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα περί ενστάσεων στο άρθρο 127 του του Ν. 4412/2016. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 8/2019 Απόφαση Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.). 

Οι ενστάσεις αυτές δεν επιφέρουν αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. 

Για τις ενστάσεις γνωμοδοτεί η αρμόδια Επιτροπή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. το οποίο και αποφασίζει. 

Άρθρο12ο. Ανακοίνωσηκατακύρωσης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π. επί αποδείξει. 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εμπροθέσμως κηρύσσεται έκπτωτος. (Σχ. Άρθρο 316 ν. 4412/2016) 

Άρθρο13ο. :Λόγοιαποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α ́ 48),

δ.τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης- πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α ́ 166), 

στ. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α ́ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2. 

4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3. 

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό). 

Άρθρο14ο. :Χρόνοςδιάρκειαςτηςσύμβασης 

Η περίοδος της σύμβασης θα αρχίζει με την υπογραφή της και θα ισχύει για ένα έτος (από την ημερομηνία υπογραφής) ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος/οι δεν ανταποκριθεί με συνέπεια στις από τη σύμβαση και το νόμο υποχρεώσεις του, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί μονομερώς από πλευράς Δημοτικής Επιχείρησης ‘Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ναυπλίου με όλες τις από το Νόμο προβλεπόμενες συνέπειες. 

Άρθρο15ο. :Χρόνοςισχύοςπροσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα τεσσάρων (-4-) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Προσφορές που ορίζουν διαφορετικό χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

Άρθρο16ο. :Εγγυήσειςσυμμετοχής-καλήςεκτέλεσης 

1. Ηεγγύησησυμμετοχήςστονδιαγωνισμόορίζεται:
α. ΓιατηνΟμάδα01στοποσότων324,00€(2%τουσυνόλουτουπροϋπολογισμού 

της Ομάδας),
β. Και για την Ομάδα 02 στο ποσό των 676,00 € (2% του συνόλου του 

προϋπολογισμού της Ομάδας),
σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 23/2018 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, για κάθε διαγωνιζόμενο και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος καταθέσει προσφορά και για τις δύο Ομάδες η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.000,00 € ( 2% του συνόλου του προϋπολογισμού). 

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον πέντε (-5-) μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

2. Γιατηνυπογραφήτηςσύμβασηςαπαιτείταιηπαροχήεγγύησηςκαλήςεκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται 

δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Άρθρο17ο. :Δημοσιότητα-Δαπάνεςδημοσίευσης 

ΤοπλήρεςκείμενοτηςΔιακήρυξηςαναρτάταιστοΚΗΜΔΗΣκαιφέρεικωδικόΑΔΑΜ. Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης), αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και φέρει κωδικό ΑΔΑ, τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Παρέχεταιελεύθερη,άμεσηκαιπλήρηςπρόσβασηστατεύχητουπαρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α Ναυπλίου, www.deyan.gr.

Σύμφωνα με τον Ν. 3548/2007, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον ανάδοχο, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Σε περίπτωση που αναδειχθούν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι για τον παρόντα διαγωνισμό, οι προαναφερόμενες δαπάνες δημοσίευσης θα επιμερίζονται αναλογικά στους αναδόχους σε αντιστοιχία προς τα ποσά των συμβάσεων κάθε αναδόχου.

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Τον ίδιο βαρύνουν οι πάσης φύσεως κρατήσεις.

Δενείναιδυνατόνηαμφισβήτησηήενδεχόμενηαπαίτησητουπρομηθευτήγιαεπιπλέον καταβολή αποζημιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

Άρθρο18ο. :Τεκμήριοαπότησυμμετοχήστηδιαδικασίασύναψηςσύμβασης 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζουν πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

Ναύπλιο, 24/09/2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΕΛΗΣ 

 

pdfΕΣΥ

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 181_2019

pdfΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 61_2019

pdfΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 61_2019

pdfΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 61_2019

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019 08:08

Copyright © 2017 - Δ.Ε.Υ.Α.Ν. | Κατασκευή ιστοσελίδας: Kinisis Web & Tourism