ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ»

Εκτύπωση E-mail

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου:

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ»

Προϋπολογισμού  40.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24 %),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

 • τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 127, 200, 326 και 327.
 • τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006.
 • Το υπ’αριθ. 11/2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (τεχνική έκθεση & προϋπολογισμός) της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
 • Την υπ’ αριθ. 37/2020 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου με την οποία διατέθηκε η πίστωση, αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
 • Τη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥΣΥ 188- 24/02/2020) για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού 40.000,00 Ευρώ, σε βάρος του Κ.Α.: 15.91.033 και ποσού 9.600,00 € σε βάρος του Κ.Α.: 01 (ΦΠΑ) και
 • Τους όρους της παρούσας και

 

καλεί

τους ενδιαφερόμενους με τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας.

 

 

 • : Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας. Τόπος και χρόνος

  διενέργειας διαγωνισμού

Αναθέτουσα αρχή: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)

Οδός: 25ης Μαρτίου 2

Ταχ.Κωδ: 21100

Τηλ.: 27520-24167, 28976

Fax: 27520-99461

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν (25ης Μαρτίου 2, Ναύπλιο ) την 7η Απριλίου 2020 , ημέρα Τρίτη, ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 10.30 π.μ.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται την 14η Απριλίου 2020 , ημέρα Τρίτη.

 • : Τεύχη δημοπράτησης

1. Τα έγγραφα της σύμβασης για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα:

 • η παρούσα διακήρυξη,
 • Το υπ’αριθ. 11/2020 επισυναπτόμενο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (τεχνική έκθεση & προϋπολογισμός) της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
 • Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
 • Το Τιμολόγιο μελέτης
 • Τυποποιημένο έντυπο προσφοράς με σφραγίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν
 • Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα της (www.deyan.gr). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δικές τους δαπάνες και φροντίδα τους.

 • : Αντικείμενο του διαγωνισμού

 

 • Ο διαγωνισμός αφορά την υπηρεσία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ», όπως περιγράφεται στο υπ’αριθ. 11/2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
 • Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της διακήρυξης.
 • : Προσόντα διαγωνιζομένων

 

  Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα εξής τυπικά προσόντα, προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα, νόμιμα δικαιολογητικά :

 • Αποφρακτικά οχήματα κατάλληλα για χρήση και εντός των στενών τμημάτων του Ναυπλίου.
 • Άδεια χειριστή αποφρακτικού μηχανήματος σε ισχύ.
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης διάθεσης βυτιοφόρων οχημάτων συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 60 m3.
 • Δυνατότητα εκκένωσης/καθαρισμού αντλιοστασίων λυμάτων με ιδία μέσα ασφαλείας.

 

 • : Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου
 • Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει τους κωδικούς Κ.Α: 15.91.033 και Κ.Α.:54.01 (ΦΠΑ) του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. όπως δηλώνεται στην βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥΣΥ 188- 24/02/2020) .
 • Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011.
 • Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
 • Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης των Υπηρεσιών. (σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016)

Η πληρωμή θα γίνονται σε EURO.

 • : Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου

  Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 • : Υποβολή φακέλου προσφοράς
 • Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.
 • Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

Προσφορά του …………..[1]

για την υπηρεσία : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ»

με αναθέτουσα αρχή την : «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)»

και ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού την ………………………………………………………

 • Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
 • ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8.
 • ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8.

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2.

 • Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188).
 • Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
 • : Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
 • Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα:
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου.
 • Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης.
 • Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, εφόσον υφίσταται.
 • Αποδεικτικά προσόντων σύμφωνα με τα ζητούμενα στο άρθρο 4 της παρούσας (άδειες κυκλοφορίας, άδειες χειριστή, βεβαιώσεις κλπ.)
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι:
 • Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα.
 • Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ.
 • Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, έκδοσης τελευταίου τριμήνου θα κατατεθούν από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης.
 • Υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφει ότι:
 • Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εκκένωσης (π.χ στην Ε.Ε.Λ. Τολού ή όπου αλλού ζητηθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Ν) θα βρίσκομαι επί τόπου της ζήτησης εντός 45 λεπτών της ώρας από την στιγμή της κλήσης με το σύνολο των βυτιοφόρων (συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 60 m3 ) και αποφρακτικών που ζητούνται στην διακήρυξη (άρθρο 4).
 • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών.
 • Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 • Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης.
 • : Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών
 • Η τιμή της προς προμήθεια παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
 • Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ.
 • Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά συμπληρωμένη στο τυποποιημένο έντυπο (άρθρο 2, παράγραφος 1.ε).
 • : Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση

  Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή της δημοπρασίας, σε δημόσια συνεδρίαση, μέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη.

  Πάνω σε κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς καθώς και – σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης – η τυχόν άμεση απόρριψή της, εάν δεν συνοδεύεται από το δελτίο ταυτότητας ή το απαιτούμενο παραστατικό εκπροσώπησης.

  Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη λήξη του χρόνου παράδοσης της προσφορών.

Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού να γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.

  Μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η επιτροπή ελέγχει, με την παρουσία των διαγωνιζόμενων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης των προσφορών.

  Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στο πρακτικό, περιληπτικά μεν, αλλά με τρόπο που να δείχνει εάν είναι ή όχι σύμφωνα προς τους όρους της διακήρυξης.

  Ο εσωτερικός φάκελος της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που βρίσκεται μέσα στον ανοικτό φάκελο, παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται πάνω σ αυτόν ο αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου.

  Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζομένων οι παριστάμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού αποχωρούν και η συνεδρίαση γίνεται μυστική.

  Στη μυστική συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλεισθούν.

  Στη συνέχεια, η συνεδρίαση ξαναγίνεται δημόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τα ονόματα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους αποκλείσθηκαν, τους καλεί δε να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με τη σφραγισμένη προσφορά τους.

  Οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία αποσφραγίζονται κατά σειρά και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται από την επιτροπή δημόσια.

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνοι προς τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται.

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

Σε περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους.

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού.

Αντίγραφο του πρακτικού της δημοπρασίας κοινοποιείται στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ιδιοχείρως ή σε όσους δεν είναι παρόντες με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (Fax, e-mail, κ.λ.π.)

 • : Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας

 

  Κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού, μπορεί να υποβληθεί ένσταση σε οποιοδήποτε στάδιο καταβάλλοντας το σχετικό παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα περί ενστάσεων στο άρθρο 127 του του Ν. 4412/2016.

  Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 292/2019 Απόφαση Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.).

  Οι ενστάσεις αυτές δεν επιφέρουν αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο.

  Για τις ενστάσεις γνωμοδοτεί η αρμόδια Επιτροπή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. το οποίο και αποφασίζει.

 

 • : Κατακύρωση

 

  Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

  Εάν ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε η Υπηρεσία αρνηθεί να υπογράψει το συμφωνητικό αυτής μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ.

  Στη περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ της Δημοτικής Επιχείρησης ‘Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ναυπλίου η εγγύηση συμμετοχής και ο διαγωνισμός ανατίθεται στον επόμενο μειοδότη.

 • : Λόγοι αποκλεισμού

    Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:

 • Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
 • συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
 • δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
 • απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
 • τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
 • νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
 • παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

  Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

  Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 • Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία  ή/και η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
 • Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2.
 • Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3.
 • Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
 • Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
 • Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό).
 • : Χρόνος διάρκειας της σύμβασης

  Η περίοδος της σύμβασης θα αρχίζει με την υπογραφή της και θα ισχύει για ένα έτος (από την ημερομηνία υπογραφής) ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της.

  Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί με συνέπεια στις από τη σύμβαση και το νόμο υποχρεώσεις του, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί μονομερώς από πλευράς Δημοτικής Επιχείρησης ‘Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ναυπλίου με όλες τις από το ν.4412/2016 προβλεπόμενες συνέπειες.

 • : Χρόνος ισχύος προσφορών

 

  Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα τεσσάρων (-4-) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

  Προσφορές που ορίζουν διαφορετικό χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες

 • : Εγγυήσεις συμμετοχής - καλής εκτέλεσης

 

 • Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 800,00 € ( 2% του συνόλου του προϋπολογισμού της εργασίας ), σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 11/2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, για κάθε διαγωνιζόμενο και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας.

  Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον πέντε (-5-) μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 • Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης

 • Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
 • Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
 • Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

 

 • : Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ καθώς επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δημοσιεύεται σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και δημοσιεύεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 • : Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της υπηρεσίας.

 

Ναύπλιο   19/ 03 / 2020

Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

     Γεώργιος Καχριμάνης

 

[1] Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής.

 

 
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020 19:15

Copyright © 2017 - Δ.Ε.Υ.Α.Ν. | Κατασκευή ιστοσελίδας: Kinisis Web & Tourism