Δ.Ε.Υ.Α.Ν.GR

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Η οικονομική κρίση που πλήττει την κοινωνία έχει οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της αγοραστικής δύναμης των κατοίκων και στη συρρίκνωση του οικογενειακού εισοδήματος. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν στη διαμόρφωση Ειδικού Τιμολογίου για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Το Κοινωνικό Τιμολόγιο διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Η εισαγωγή του καταναλωτή στο Κοινωνικό Τιμολόγιο είναι εφικτή, εφόσον πληρούνται υποχρεωτικά όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Ο καταναλωτής να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας.
β. Το Ειδικό Τιμολόγιο αφορά στα πρώτα 100 Μ3 ανά 4μηνο. Στους πολύτεκνους το όριο αυξάνεται στα 130 Μ3 ανά τετράμηνο.
γ. Η παροχή ύδρευσης είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου.
δ. Η εισαγωγή του Ειδικού Τιμολογίου γίνεται από την εξέταση της υποβληθείσας σχετικής αίτησης κι έπειτα και δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Οι καταναλωτές που επιθυμούν να υπαχθούν στο Ειδικό Τιμολόγιο απαιτείται να προσκομίσουν με την αίτησή τους:

– Απόκομμα λογαριασμού νερού

– Τα στοιχεία της Αστυνομικής Ταυτότητας, τον Α.Φ.Μ. τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι) και τη Δ.Ο.Υ. που ανήκουν

– Δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την κατηγορία ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο, ανά περίπτωση.

– Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης και έντυπο Ε9

Η αλλαγή επωνυμίας στον λογαριασμού νερού ύδρευσης, ώστε να καταγράφονται τα πραγματικά στοιχεία του δικαιούχου ειδικού τιμολογίου θα γίνεται εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συμβόλαιο, αποδοχή κληρονομιάς κλπ.).