Δ.Ε.Υ.Α.Ν.GR

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το τιμολόγιο των υπηρεσιών νερού και αποχέτευσης για το τρέχον έτος έχει ως εξής: