Δίκτυο ύδρευσης - Προσοχή! Κάθε σταγόνα μετράει!

Ποιότητα & Ποσότητα νερού

Το Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου διενεργεί σε μόνιμη βάση ελέγχους (δειγματοληψίες) στο πόσιμο νερό των δικτύων ύδρευσης που διαθέτει η ΔΕΥΑΝ στους κατοίκους του Δήμου Ναυπλιέων.

Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται είτε στο εργαστήριο ανάλυσης νερού της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου, είτε αναθέτονται, σε συνεργαζόμενα ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια.

Οι έλεγχοι αυτοί εναρμονίζονται με τη νομοθεσία που αφορά στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (Υγειονομική Διάταξη Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998.

Το πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύσεων του εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., περιλαμβάνει σημεία αντιπροσωπευτικά όλων των δικτύων ύδρευσης του διευρυμένου Καλλικρατικού δήμου, με γνώμονα τη συστηματική παρακολούθηση της μικροβιολογικής και φυσικοχημικής ποιότητας του πόσιμου νερού.

Αποσπάσματα άρθρων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υ2/2600/2001) «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998

Άρθρο 1 - Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3ης Νοεμβρίου 1998, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται στη ρύπανση ή/και μόλυνση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, διασφαλίζοντας ότι είναι υγιεινό και καθαρό. (ΕΕ L 330/98).

Άρθρο 2 - Ορισμοί

Κατά την έννοια της παρούσας νοούνται ως:

  1. «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»: α) το νερό, είτε στη φυσική του κατάσταση είτε μετά από επεξεργασία, που προορίζεται για πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις, ανεξάρτητα από την προέλευσή του και από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανομής, από βυτίο, ή σε φιάλες ή δοχεία. β) το νερό που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων για την παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
  2. «οικιακές χρήσεις»: χρήσεις του νερού, κατά τρόπο που να έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό
  3. «οικιακά συστήματα διανομής»: οι σωληνώσεις, τα εξαρτήματα και οι συσκευές που έχουν εγκατασταθεί μεταξύ των κρουνών που συνήθως χρησιμοποιούνται για παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και του δικτύου διανομής, αλλά μόνον εφόσον αυτά δεν υπάγονται στην ευθύνη του φορέα ύδρευσης, υπό την ιδιότητά του αυτή.
  4. «επικύρωση»: ως επικύρωση μεθόδων (validation) ορίζεται η διαδικασία που αποδεικνύει ότι η μέθοδος δίνει το σωστό αποτέλεσμα όσον αφορά π.χ. σε προκαθορισμένα όρια ανίχνευσης, εκλεκτικότητας/επιλεκτικότητας, επαναληψιμότητας και αναπαραγωγιμότητας και γραμμικότητας. Ο όρος αυτός προσδιορίζεται περαιτέρω στο πρότυπο 1S0/1ΕC 17025.

Άρθρο 5 - Ποιοτικές προδιαγραφές

Οι τιμές των παραμέτρων του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθορίζονται στο παράρτημα Ι. Ειδικότερα όσον αφορά τις παραμέτρους του παραρτήματος Ι μέρος Γ, οι τιμές αυτές καθορίζονται μόνον για λόγους παρακολούθησης και για την τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 8.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 κάνοντας κλικ εδώ

Copyright © 2017 - Δ.Ε.Υ.Α.Ν. | Κατασκευή ιστοσελίδας: Kinisis Web & Tourism