Δ.Ε.Υ.Α.Ν.GR
Image default
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ν

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ – Δ.Ε. ΝΑΥΠΛΙΟΥ – 2024»,

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπλιέων (ΔΕΥΑ Ναυπλιέων) προτίθεται να
προβεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ – Δ.Ε.
ΝΑΥΠΛΙΟΥ – 2024» και προϋπολογισμό 59.997,31€, πλέον ΦΠΑ.
Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με την διαδικασία της «απευθείας ανάθεση» του άρθρου
328 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 128 του Ν. 4782/2021.
Για την κάλυψη της δαπάνης σύναψης της σύμβασης έχει εκδοθεί η αριθ. 261/12-06-2024
(ΑΔΑ:ΨΟΓ8ΟΡ8Ι-Ε3Ψ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Related posts

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ν ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

admin

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

admin

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΚΑΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ

admin