Δ.Ε.Υ.Α.Ν.GR
Image default
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ν

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ – Δ.Ε. ΜΙΔΕΑΣ – 2024»,

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπλιέων (ΔΕΥΑ Ναυπλιέων) προτίθεται να
προβεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ – Δ.Ε.
ΜΙΔΕΑΣ – 2024» και προϋπολογισμό 49.968,81 € , πλέον ΦΠΑ.
Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με την διαδικασία της «απευθείας ανάθεση» του άρθρου
328 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 128 του Ν. 4782/2021.
Για την κάλυψη της δαπάνης σύναψης της σύμβασης έχει εκδοθεί η αριθ. 259/12-06-2024
(ΑΔΑ:6ΓΘΠΟΡ8Ι-4ΧΟ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Related posts

Συνεχίζονται τα έργα της ΔΕΥΑ Ναυπλίου – Προετοιμασία Νερού του Ανάβαλου

admin

Δ.Ε.Υ.Α.Ν : Έργα σε Εξέλιξη – Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης ΒΙΝΤΕΟ ΑΓ.ΜΟΝΗΣ

admin

Δ.Ε.Υ.Α.Ν. -ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου λυμάτων Δ.Δ. Αγ. Τριάδος»

admin