Δ.Ε.Υ.Α.Ν.GR

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υδροδότηση ακινήτου

Απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία
 2. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομία
 3. Αστυνομική Ταυτότητα, Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.
 4. Αντίγραφο καταστατικού και εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα (σε περίπτωση εταιρείας)

Μετά την υποβολή της αίτησης ακολουθεί αυτοψία στο ακίνητο, προκαταβάλλεται το Τέλος Αρχικής Σύνδεσης και πραγματοποιείται η σύνδεση από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν

Αποχέτευση Ακινήτου

Απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία
 2. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομία
 3. Υπεύθυνη δήλωση που παρέχεται από τηνΥπηρεσία
 4. Διάγραμμα κάλυψης ή κάτοψη ή λογαριασμό της ΔΕΗ
 5. Αστυνομική Ταυτότητα, Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.
 6. Αντίγραφο καταστατικού και εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα (σε περίπτωση εταιρείας)

Μετά την υποβολή της αίτησης ακολουθεί αυτοψία στο ακίνητο, καταβάλλεται το Τέλος Σύνδεσης και πραγματοποιείται η σύνδεση από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν

Διακοπή Υδροληψίας

Απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία
 2. Απόδειξη εξόφλησης του τελευταίου λογαριασμού
 3. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, ο ένας εκ των ιδιοκτητών με επιπλέον εξουσιοδότηση των υπολοίπων

Επανασύνδεση υδροληψίας που ακυρώθηκε

Απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία
 2. Απόδειξη (λογαριασμός) της παλιάς υδροληψίας
 3. Καταβολή ολόκληρου του ενδεχομένως οφειλόμενου χρέους

Το Τέλος Επανασύνδεσης χρεώνεται στον αμέσως επόμενο λογαριασμό.

Μεταβίβαση υδροληψίας από τον παλιό συμβαλλόμενο στο νέο

Απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία
 2. Τίτλος ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο, Γονική Παροχή, Μισθωτήριο κλπ.)
 3. Τελευταία απόδειξη εξοφλημένη
 4. Αστυνομική Ταυτότητα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.

Αντικατάσταση υδρομετρητή

Τα χαλασμένα και τα παλαιού τύπου υδρόμετρα αντικαθίσταται αυτεπάγγελτα από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν Το Τέλος Αντικατάστασης χρεώνεται στον αμέσως επόμενο λογαριασμό.

Μεταφορά υδρομετρητή

Η μεταφορά υδρομετρητή γίνεται μόνο αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, μετά από αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία. Ακολουθεί αυτοψία από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν και πραγματοποιείται η εργασία. Η μεταφορά υδρομετρητή σε διαφορετικό ακίνητο απαγορεύεται. Το Τέλος Μεταφοράς χρεώνεται στον αμέσως επόμενο λογαριασμό.

Διακανονισμός οφειλής

Είναι δυνατόν η εξόφληση των λογαριασμών νερού να ρυθμίζεται σε μηνιαίες δόσεις, μετά από αίτηση του οφειλέτη. Το ελάχιστο ποσό δόσης ανέρχεται σε € 40,00 ενώ ο ανώτερος αριθμός των δόσεων σε 24. Ανάλογα με το ύψος του ποσού και τον βαθμό συνέπειας ως προς την τήρηση τυχόν προγενέστερων ρυθμίσεων, ενδέχεται να απαιτηθεί προκαταβολή.