Δ.Ε.Υ.Α.Ν.GR
Image default
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ν

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ – Δ.Ε. Ν. ΤΙΡΥΝΘΑΣ – 2024»,

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης του έργου
με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ – Δ.Ε. Ν. ΤΙΡΥΝΘΑΣ – 2024», με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης.
H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπλιέων (ΔΕΥΑ Ναυπλιέων) προτίθεται να
προβεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ – Δ.Ε. Ν.
ΤΙΡΥΝΘΑΣ – 2024» και προϋπολογισμό 39.987,80 € , πλέον ΦΠΑ.
Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με την διαδικασία της «απευθείας ανάθεση» του άρθρου
328 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 128 του Ν. 4782/2021.
Για την κάλυψη της δαπάνης σύναψης της σύμβασης έχει εκδοθεί η αριθ. 262/12-06-2024
(ΑΔΑ:6ΤΨ6ΟΡ8Ι-ΥΩ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών
από την κοινοποίηση της παρούσας στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Μαζί με την
προσφορά σας (συμπληρώνετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που έχει συνταχθεί από
τη ΔΕΥΑ), θα πρέπει να υποβάλλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Related posts

Δ.Ε.Υ.Α.Ν : Έργα σε Εξέλιξη – Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης ΒΙΝΤΕΟ ΑΓ.ΜΟΝΗΣ

admin

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

admin

Ναύπλιο: Νερό Αναβάλου στις βρύσες από 2-7-2024 – ΒΙΝΤΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ν ΣΩΚΡΑΤΗ ΔΩΡΗ

admin