Δ.Ε.Υ.Α.Ν.GR
Image default
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ν

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ – Δ.Ε. ΑΣΙΝΗΣ – 2024»,

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπλιέων (ΔΕΥΑ Ναυπλιέων) προτίθεται να
προβεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ – Δ.Ε.
ΑΣΙΝΗΣ – 2024» και προϋπολογισμό 59.997,31 €, πλέον ΦΠΑ.
Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με την διαδικασία της «απευθείας ανάθεση» του άρθρου
328 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 128 του Ν. 4782/2021.
Για την κάλυψη της δαπάνης σύναψης της σύμβασης έχει εκδοθεί η αριθ. 260/12-06-2024
(ΑΔΑ:6
Α9ΙΟΡ8Ι-5ΞΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών
από την κοινοποίηση της παρούσας στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Μαζί με την
προσφορά σας (συμπληρώνετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που έχει συνταχθεί από
τη ΔΕΥΑ), θα πρέπει να υποβάλλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Related posts

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΝ ΒΙΝΤΕΟ

admin

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

admin

Σωκράτης Δωρής : Έρχεται νερό του Αναβάλου στο Ναύπλιο.

admin